REMIT-förordningen förbjuder insiderhandel och marknadsmanipulation

REMIT är en förkortning av Regulation (EU) nr 1227/2011 on wholesale Energy Market Integrity and Transparency. REMIT-förordningen förbjuder insiderhandel och marknadsmanipulation på de europeiska grossistenergimarknaderna, samt ålägger marknadsaktörer att omgående publicera insiderinformation.

Enligt REMIT artikel 3 är det förbjudet att personer som förfogar över insiderinformation att utnyttja denna för att förvärva eller avyttra grossistenergiprodukter som omfattas av informationen. Det är också förbjudet att röja sådan information till annan person eller på grundval av sådan information föreslå eller förmå någon annan person att förvärva eller avyttra grossistenergiprodukter som omfattas av informationen.

Enligt artikel 4 ska marknadsaktörer i god tid och effektivt offentliggöra insiderinformation som de har om verksamheten eller anläggningarna som den berörda aktören, eller moderbolaget eller anknutet företag, äger eller kontrollerar eller har driftansvar för.

Enligt artikel 5 är det förbjudet att bedriva, eller försöka bedriva, otillbörlig marknadspåverkan på grossistmarknaderna för energi.

Tipsa omedelbart om du misstänker att en aktör bryter mot förbuden

  • att agera baserat på insiderinformation, det vill säga information som inte är offentlig och lättillgänglig för övriga aktörer
  • att låta bli att i god tid och effektivt offentliggöra insiderinformation
  • att bedriva eller försöka bedriva otillbörlig marknadspåverkan på grossistenergimarknaderna.

Det finns flera sätt att tipsa eller ställa frågor

Innan du hör av dig är det bra om du tänkt igenom

  • Vilka företag är inblandade?
  • Vilka produkter gäller det?
  • Vilken överträdelse gäller det?
  • Finns det några dokument som styrker misstanken?
  • Vet du någon annan som kan lämna upplysningar?

Om du vill vara anonym

Ei är en statlig myndighet. Det innebär att det du skickar till oss med såväl e-post som vanlig post blir en allmän handling som registreras och sparas i vårt diarium. Om någon begär ut en allmän handling måste myndigheten som huvudregel lämna ut handlingen.

Om handlingen innehåller någon uppgift som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser lämnar Ei däremot inte ut den uppgiften. Det kan till exempel vara uppgifter om enskilds ekonomiska förhållanden eller uppgifter som om de lämnas ut kan skada myndighetens utredningar enligt REMIT.

Vem som skrivit brevet till oss, det vill säga avsändaren, är en uppgift som oftast inte omfattas av sekretess och som vi alltså kan vara skyldiga att lämna ut.

Om du vill vara anonym är det alltid bäst att först kontakta oss på telefon.