REMIT-förordningen förhindrar insiderhandel och marknadsmanipulation"

REMIT är en förkortning av Regulation (EU) nr 1227/2011 on wholesale Energy Market Integrity and Transparency (EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1227/2011 av den 25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi).

REMIT-förordningen förbjuder insiderhandel och marknadsmanipulation på de europeiska grossistenergimarknaderna, samt ålägger marknadsaktörer att omgående publicera insiderinformation.

Arbetet sker bland annat genom granskning av transaktionsdata för såväl fysisk som finansiell handel. Ei har befogenheter att begära in uppgifter från marknadsaktörer och genomföra så kallade gryningsräder.

Transparensförordningen ökar transparensen på elmarknaden

Transparensförordningen (543/2013) antogs av EU-kommissionen i juni 2013. Sedan den 5 januari 2015 registrerar elnätsföretag, elproducenter och större elintensiva företag data kring produktion, överföring och förbrukning av el. Syftet med förordningen är att öka transparensen på elmarknaden och ge elmarknadens aktörer tillgång till informationen.

Energimarknadsinspektionen (Ei) är tillsynsmyndighet för förordningen.