Uppgifter om den ansökande alternativt ombud

Följande uppgifter ska lämnas om ansökande eller ombud

Kontaktuppgifter till den ansökande:

 • Namn
 • Adress
 • Organisationsnummer
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Kontaktperson i företaget som kan lämna uppgifter om ansökan
 • Kontaktpersonens befattning, direkttelefon och e-postadress

Kontaktuppgifter till eventuellt ombud:

 • Namn
 • Adress
 • Organisationsnummer
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Fullmakt som styrker att ombud har rätt att företräda den ansökande

Redovisa följande uppgifter i ansökan

 1. Företaget ska redovisa om man har ansökt om utnämning eller redan har en utnämning från en annan medlemsstat. Kopia på beslut om samtliga utnämningar ska bifogas ansökan.
 2. Företaget ska redovisa om man är part i en pågående domstolsprocess eller ett skiljeförfarande och om så är fallet, lämna närmare uppgifter om detta.
 3. Företaget ska redovisa om ansökan avser både dagen före- och intradagsmarknaden eller endast någon av dem.
 4. Företaget ska redovisa om ansökan gäller för samtliga eller endast något/några av Sveriges elområden
 5. Företaget ska redovisa de överväganden som är gjorda, och vilka risker man har tagit hänsyn till när man bedömt att det totala kapitalet och dess struktur (andel eget kapital kontra lånat kapital) i bolaget är tillräckligt. I förhållande till verksamhetens art och omfattning.
 6. Företaget ska redovisa var och hur marknadsaktörer kan ta del av den information som ska tillgängliggöras enligt artikel 7 i förordning 2015/1222.
 7. Företaget ska redovisa en detaljerad plan för hur man med hjälp av exempelvis kontoplan och fördelningsnycklar avser att särredovisa sina kostnader för NEMO funktionerna och MCO-funktionerna som är beskrivna i artikel 7.1 respektive 7.2 i förordning 2015/1222, i förhållande till övrig verksamhet. Samt även redovisa företagets bokföringsprocesser och hur man avser att finansiellt särskilja verksamhet som är konkurrensutsatt från intäkter som kommer från eventuella legala monopolaktiviteter.
 8. Företaget ska redovisa om företaget är ett samriskföretag och som äger elbörser i flera medlemsstater, eller om ägande- eller annan intressegemenskap föreligger med marknadsaktör.
 9. Företaget ska redovisa sina rutiner, processer och allokerade resurser för att kunna genomföra marknadsövervakning.
 10. Företaget ska redovisa ingångna avtal/överenskommelser (MoUer) med tillsynsmyndigheter och The Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) avseende åtaganden för marknadsövervakning.
 11. Företaget ska redovisa sina clearingtjänster, avtal för clearing med sina kunder och clearingavgifter.
 12. Företaget ska redovisa de säkerhetskrav som man ställer på sina clearingmedlemmar/kunder.

Enligt förordning 2015/1222 ska en nominerad elmarknadsoperatör (NEMO) agera som en marknadsoperatör på nationella eller regionala marknader för att i samarbete med systemansvariga utföra gemensam dagen före- och intradagskoppling.

Uppgifter för NEMO som denna ansökan avser presenteras i artikel 7 i förordning 2015/1222.

Dokument som ska bifogas med ansökan

 1. Styrelseprotokoll som visar att företagets styrelse har fattat beslutet att ansöka om utnämning i Sverige.
 2. Registreringsbevis från Bolagsverket eller motsvarande i annat medlemsland som inte är äldre än två månader.
 3. Bevis om fullgjorda skattebetalningar.
 4. De tre senaste årens årsredovisningar för företaget/företagen som ansökan avser.
 5. En prognos för de tre kommande verksamhetsåren. Prognosen ska vara preciserad per verksamhetsslag: NEMO-uppgifter, MCO-uppgifter och företagets övriga verksamhet och omfatta:

  a) Balans- och resultaträkning
  b) En analys av företagets kapital.

  Prognosen ska vara undertecknad av finansdirektör eller motsvarande. Till prognosen ska det bifogas en redovisning av vilka antaganden som den bygger på.

  En känslighetsanalys ska även lämnas som utvisar vilken påverkan ändrande antagande, exempelvis för volymer, får på angivna prognoser och på den ansökandes kapital.

  Företaget ska också redovisa hur man avser att finansiera verksamheten. Om det förekommer moderbolagsgarantier eller liknande bör förhållandena kring dessa redovisas.
 6. En verksamhetsplan som ska innehålla följande:

  a) Företagets verksamhet

  Företaget ska utförligt beskriva verksamheten och hur denna svarar mot den utnämning som företaget ansöker om.

  För respektive verksamhet som företaget ansöker om ska verksamhetsplanen innehålla detaljerade flödesscheman med de mest centrala processerna som finns för respektive verksamhet. Det ska framgå av varje flödesschema hur företagets interna styrning och kontroll kommer att vara organiserad och utföras.

  b) Organisation

  Företaget ska med en schematisk översikt redovisa hur verksamheten ska organiseras. Översikten ska ange hur många personer som ska vara verksamma inom dessa områden eller funktioner.

  Det ska vidare anges om den ansökande har personal som även har anställning i ett annat företag, om företaget delar lokaler och teknisk utrustning med andra, samt, i förekommande fall, hur den ansökande avser att hantera sekretessfrågor med anledning av detta.

  c) Regelefterlevande

  Företaget ska ange en person/er och dess kontaktuppgifter som är särskilt ansvariga internt för att följa upp att regelverk rörande NEMO-uppgifterna efterlevs. Dessa uppgifter ska uppdateras löpande till Ei.

  d) Uppdragsavtal

  Företaget ska redovisa om de avser att uppdra åt någon annan att utföra arbete eller funktioner som är av väsentlig betydelse för verksamheten. Redogörelsen ska omfatta arten och omfattningen av uppdraget samt hur företaget avser att se till att den utlagda verksamheten kommer att drivas i enlighet med gällande regler för verksamheten.

  Företaget ansvarar för all tillståndspliktig verksamhet oavsett om alla funktioner utförs inom organisationen eller av kontrakterad part.

  e) Tekniska system och driftsäkerhet

  Företaget ska redovisa de mest centrala IT-systemen och – resurserna som verksamheten är beroende av vad gäller bland annat ägarskap och/eller tillgång via drift- och serviceavtal. Företaget ska även specifikt redovisa de system och rutiner som finns på plats för kommunikation med Svenska Kraftnät.

  Planen ska även innehålla en riskanalys med avseende på IT-systemen, en beskrivning av reservsystem samt rutiner för löpande övervakning och dokumentation av IT-systemens funktion och tillgänglighet.

  f) Hantering av intressekonflikter

  Verksamhetsplanen ska innehålla en redogörelse för hur företaget har tänkt att hantera eventuella intressekonflikter mellan företaget och dess ägare samt intressekonflikter mellan att bedriva en effektiv MCO-funktion och övrig verksamhet.

  Om företaget har antagit riktlinjer eller andra interna regler för att identifiera och hantera intressekonflikter ska dessa bifogas till verksamhetsplanen.
 7. En förteckning över de aktieägarna som kontrollerar mer än 5 procent av rösterna i företaget. En utförlig beskrivning av den eller de aktieägare som utövar kontroll, i enlighet med begreppet kontroll som det är angivet i rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer, EUT L 24, 29.1.2004. s.1.
 8. En förteckning över företagets styrelseledamöter, verkställande direktör, motsvarande finansdirektör och firmatecknare samt redogörelse för var och en vad avser eventuella övriga bolagsengagemang och övrig affärsverksamhet.
 9. Regler och avtalsvillkor som garanterar att alla marknadsaktörer hanteras likvärdigt och icke-diskriminerande.
 10. En skriftlig bekräftelse från Svenska Kraftnät att nödvändiga system och rutiner mellan företaget och Svenska Kraftnät är på plats.

Försäkran ska bifogas som separat bilaga

Företaget ska även lämna en försäkran i en separat bilaga.

Följande information ska ingå:

 • Härmed intygas att de uppgifter som lämnas i denna ansökan är sanna, korrekta och fullständiga.
 • Ort och datum
 • Firmatecknares eller behörigt ombuds underskrift
 • Namnförtydligande