I ansökan behöver företaget tydligt redovisa att det uppfyller de kriterier som finns i artikel 6 i "Kommissionsförordningen (EU) 2015/1222 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning av hantering av överbelastning (förordning 2015/1222)"

Företaget måste kontinuerligt uppfylla samtliga kriterier för att ett företag ska bli beviljad samt få behålla sin utnämning.

Ansökan måste vara komplett

För att Ei ska kunna handlägga ansökan måste den vara fullständig. Med det menas att alla uppgifter som efterfrågas finns med i ansökan.

Om ansökan inte innehåller fullständiga uppgifter kommer Ei skyndsamt kontakta företaget om att ansökan saknar obligatoriska uppgifter.

Ei avser att i normala fall fatta beslut om ansökan kan beviljas inom 50 arbetsdagar. Förutsatt att ansökan innehåller den information som krävs. Med arbetsdagar menas alla dagar som inte är helgdagar enligt lag om allmänna helgdagar (1989:253) och som inte heller är lördag, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, pingstafton, midsommarafton eller julafton.

Om företaget anser att delar av ansökan bör sekretessbeläggas

Ange i ansökan vilka delar som företaget önskar ska omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Företaget ska även motivera varför delar av ansökan önskas sekretessbeläggas.

Till ansökan i original ska en icke-konfidentiell version bifogas.

Så här lämnas ansökan in

Ei tar emot ansökan via post eller elektroniskt.

Ansökan kan skickas via post till:

Registrator
Energimarknadsinspektionen
Box 155
631 03  Eskilstuna
För mer info om våra adressuppgifter läs här

Ansökan kan skickas elektroniskt till:

E-post registrator@ei.se. För att en elektronisk ansökan ska anses som fullständig från det datum den kom in till Ei måste den vara undertecknad. Om den inte är det så måste en egenhändigt undertecknad handling komma in till Ei inom 3 arbetsdagar.