Ei ska säkerställa att samtliga nominerade elmarknadsoperatörer verksamma i Sverige uppfyller kriterierna som föreskrivs i artikel 6 i Kommissionens förordning (EU) 2015/1222 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (förordning 2015/1222).

Om företaget inte efterlever kriterierna ska det anmälas till Ei

Alla nominerade elmarknadsoperatörer som är verksamma är i Sverige ska anmäla om det uppstår omständigheter som kan leda till att företaget inte längre uppfyller kriterierna enligt artikel 6 i förordning 2015/1222. Anmälan om detta ska göras till Ei.

Ei kan återkalla utnämningen

Om Ei upptäcker att en nominerad elmarknadsoperatör verksam i Sverige inte efterlever kriterierna kommer Ei kontakta den nominerade elmarknadsoperaören som då får sex månader på sig att åtgärda bristen/bristerna.

Ei kan också tillfälligt återkalla rättigheten för en nominerade elmarknadsoperatör, som blivit utnämnd i ett annat medlemsland, att få erbjuder sina tjänster i Sverige. Den nominerade elmarknadsoperatören har då tre månader på sig att åtgärda de brister som Ei har uppmärksammat företaget på. Först när bristerna är åtgärdade får den nominerade elmarknadsoperatören fortsätta erbjuda sina tjänster i Sverige.