Särskild rapportering från den 1 januari 2016

Från den 1 januari 2016 ska innehavare av nätkoncession för linje eller område rapportera uppgifter om långvariga och omfattande elavbrott eller allvarliga leveranssäkerhetsproblem till Ei (enligt 3 kap. i EIFS 2015:4). Här finner du de mallar du ska använda för att rapportera in uppgifterna till oss.

Innehavaren ska redovisa varje enskild drabbad anläggnings- eller gränspunkt genom att fylla i Ei:s excelmall tillsammans med gemensamma uppgifter som innehavaren ska redovisa för den drabbade redovisningsenheten. Uppgifterna skickas in till Ei via e-post registrator@ei.se senast 30 dagar efter det att avbrottsperioden är slut i minst 95 procent av de drabbade anläggnings. och gränspunkterna.

Nätkoncessionshavaren är rapporteringsskyldig i följande situationer:

  1. då fler än 1 000 anläggningspunkter eller fler än 10 procent av samtliga anläggningspunkter inom redovisningsenheten har haft avbrott längre än 24 timmar,
  2. då fler än 50 000 anläggningspunkter har haft avbrott längre än 2 timmar,
  3. då avbrottstiderna i tabellen nedan överskridits i de anläggnings- eller gränspunkter inom redovisningsenheten som föregående år hade en maxtimeffekt över två megawatt, eller
  4. på begäran av Energimarknadsinspektionen.

Lastintevall

Avbrottstid (timmar)

Över 2 MW till och med 5 MW 12
Över 5 MW till och med 20 MW 8
Över 20 MW 2