XML-specifikation för avbrottsdata

För att underlätta företagens utvecklings- och anpassningsarbete har Ei tagit fram en XML-specifikation och ett XML-schema som ska användas för inrapportering av avbrottsdata enligt föreskrifterna EIFS 2015:4.

För aviserade avbrott (nDurationNSub och nDurationNRSub) och uttagen och inmatad maxtimeffekt (nMaxHourPowerOut och nMaxHourPowerIn) är det från och med 2020 års inrapportering (uppgifter som avser 2019) möjligt att rapportera in decimaler. Det är fortfarande möjligt att som tidigare rapportera in heltal.

Rapportera avbrottsdata via Excel

Ei har tagit fram en Excelmall som kan användas som alternativ till XML-fil för inrapportering av avbrottsdata enligt föreskrifterna om inrapportering av avbrott (EIFS 2015:4 och EIFS 2015:9). Mallen är till för de företag som inte har tillgång till ett system för att skapa en XML-fil för inrapporteringen. Observera att ingen annan typ av Excelmall/fil kan användas för att ladda upp uppgifter om avbrott till KENT Avbrottsrapportering.

För aviserade avbrott (nDurationNSub och nDurationNRSub) och uttagen och inmatad maxtimeffekt (nMaxHourPowerOut och nMaxHourPowerIn) är det från och med 2020 års inrapportering (uppgifter som avser 2019) möjligt att rapportera in decimaler. Det är fortfarande möjligt att som tidigare rapportera in heltal.

Mallen har i år uppdaterats gällande beskrivningarna av oaviserade långa avbrott och oaviserade korta avbrott i eget nät respektive överliggande nät. Ändringarna i mallen är gjorda för att tydliggöra beskrivningen av rapporteringen för avbrott enligt definitionen för korta och långa avbrott i föreskrifterna EIFS 2015:4 och EIFS 2015:9 och för att minska risken för felaktig inrapportering av avbrott.

  • Oaviserade långa avbrott (nNoIntUSub, nDurationUSub, nNoIntURSub och nDurationURSub) har nu beskrivningen att avbrotten ska vara längre än 3 minuter och kortare än 12 timmar.
  • Oaviserade korta avbrott (nNoSIntUSub och nNoSIntURSub) har nu beskrivningen att avbrotten ska vara längre än 100 millisekunder och upp till och med 3 minuter långa.

Testa filer

Du kan testa inrapporteringsfiler på nedanstående länk.

Svensk näringsgrensindelning, SNI2007

Inför rapporteringen av 2010 års avbrott gjordes en modernisering av anläggningspunkternas klassificering med avseende på typ av kund. För att kunna skilja SNI-klassningsbara anläggningspunkter från övriga anläggningspunkter ska permanenta bostäder (utom i kombination med jordbruk med mera) och gränspunkter rapporteras som sexställiga koder (111111 respektive 222222).

Anläggningspunkter som inte är privatbostäder eller är gränspunkter ska klassificeras enligt "Svensk näringsgrensindelning 2007" med en 5-siffrig SNI-kod.

Vid rapportering till KENT Avbrottsrapportering kommer den femställiga koden 00000 (fem nollor) att accepteras av inrapporteringssystemet i de fall koden erhållits från SCB. Den femställiga koden (00000) får endast användas tills en korrekt SNI-kod finns tillgänglig för det aktuella företaget.

Utifrån koderna delas anläggningspunkterna in i kundkategorier, se tabellen nedan.

Kundkategori SNI 2007
Jordbruk 01110-03220
Industri 05100-43999
Handel och tjänster 45110-82990, 94111-96090
Offentlig verksamhet 84111-93290, 99000
Hushåll 97000-98200, Ei 111111
Gränspunkt Ei 222222

SNI-koder som inte ska rapporteras enligt sekretesslagstiftning

Redovisning av uppgifter enlig 4 kapitlet i föreskriften EIFS 2015:4 får inte avse anläggningspunkter som omfattas av sekretess enlig 15 kap. 2§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Elnätsföretagen ska därför rensa all data från alla anläggningspunkter med SNI-koder som kan kopplas till försvarssekretess innan rapporteringen görs.

Anläggningspunkter med följande SNI-koder ska inte rapporteras:

25400, 30400, 84221 och inte heller koden 30300 i de fall den gäller tillverkning av militära ballistiska missiler.

25400, 30400, 84221 och inte heller koden 30300 i de fall den gäller tillverkning av militära ballistiska missiler.

Begreppsförklaring och förtydligande information

Gränspunkt

a) För att undvika dubbelrapportering ska den nätkoncessionshavare som enligt mätförordningen (1999:716) är ansvarig att utföra mätning i en gränspunkt redovisa gränspunkten vid inrapportering enligt EIFS 2015:4. Samtliga gränspunkter ska rapporteras, även gränspunkter mellan REL.

b) För varje gränspunkt ska den angränsande redovisningsenhetens anläggnings-ID redovisas. På detta sätt blir det enklare att kvalitetssäkra och spåra avbrott som beror på överliggande nät och en bättre överblick över de svenska elnäten och dess energiflöden erhålls.

Anläggningspunkt

a) En anläggningspunkt är en gemensam benämning för en inmatnings- eller uttagspunkt samt de punkter som utgör både inmatnings- och utmatningspunkter. Det innebär bland annat att avbrott i inmatningspunkter ska redovisas.

Inmatning och utmatning

a) Uttagen och inmatad energi ska avse kalenderårsvärdet för den överförda energin och redovisas separat för alla anläggnings- och gränspunkter. Rapporteringen innebär att nätets belastningsförhållanden kan analyseras på ett bättre sätt än tidigare. I avbrottsrapporteringen benämns uttagen energi med "EnergyOut" och inmatad energi med "EnergyIn". "EnergyOut" är den energi som matas ut från nätet, t.ex. från en redovisningsenhet till ett hushåll. "EnergyIn" är den energi som matas in i nätet, t.ex. från en vindkraftspark till en redovisningsenhet.

b) Om överföringen av el sker både från och till redovisningsenheten i en anläggningspunkt ska, om uttags- och inmatningspunkten har olika anläggningsidentiteter, den anläggningsidentitet som används för anläggningspunktens uttagspunkt användas vid rapportering.

Maxtimeffekt och skyddsanordning (säkring)

a) Maxtimeffekten ska redovisas för alla anläggnings- och gränspunkter som har ett säkringsabonnemang större än 63 Ampere. På detta sätt redovisas ett uppmätt värde som kan användas konsekvent för alla anläggnings- och gränspunkter i samtliga elnätsföretag. Maxtimeffekt ger ett värde som finns tillgängligt för alla timmätta kunder. Maxtimeffekten per anläggnings- och gränspunkt visar den högsta effekten under den timme på året som effekten varit som högst.

b) Anläggnings- och gränspunkter med ett säkringsabonnemang upp till och med 63 Ampere ska redovisas med skyddsanordningens märkström (skyddsanordningen utgörs oftast av en säkring). På detta sätt redovisas ett värde som är oberoende av vilka abonnemangsformer som erbjuds inom ett elnätsföretag samtidigt som uppgiften även ger en grov uppskattning om vilken ström (effekt) som kan tas ut från ett nätområde.

Avbrott

Avbrottstiden ska anges i minuter.

I det fall som närföretaget inte redovisar decimaler för aviserade avbrott ska Om avbrottstiden för ett aviserat avbrott som är 0,5 minuter upp till och med en minut ska avbrottstiden redovisas som en minut.

I det fall som närföretaget inte redovisar decimaler för ett aviserat avbrott som är mellan 100 millisekunder upp till 0,5 minuter uppmanas nätföretaget att skicka med en bilaga med ett kort meddelande om att det har förekommit aviserade korta avbrott under 0,5 minuter.

Karta över alla lokalnät i Sverige

Om du är den koncessionshavare som ska mäta överförd energi och flöde i en gränspunkt enligt förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el är det också du som är rapporteringsskyldig för gränspunkten enligt dessa föreskrifter. En av uppgifterna som ska rapporteras är angränsande redovisningsenhet. Som ett stöd i att hitta beteckningen på angränsande redovisningsenhet har Ei tagit fram en karta över alla lokalnät i Sverige. Du hittar kartan på länken nedan.

Föreskrift EIFS 2015:4