Undvik att Ei avvisar ansökan

Samrådet måste hållas på ett riktigt sätt för att undvika att Ei avvisar ansökan. Känner man osäkerhet kring vilka som man bör samråda med, rekommenderar vi att man hellre går ut för brett än att man begränsar sig.

Man kan normalt inte åtgärda en felaktighet i samrådet efter att ansökan har lämnats in till Ei, vilket innebär att man istället måste börja om från början.

Om en koncessionsansökan inte är komplett kan den i många fall kompletteras i efterhand. Om ansökan däremot har brister som man som nätföretag borde ha diskuterat i samrådsprocessen kan det behövas ett nytt samråd, en ny miljökonsekvensbeskrivning och en ny ansökan. I sådana fall kan vi därför komma att avvisa ansökan.

Länsstyrelsen beslutar om betydande miljöpåverkan

Samrådet sker i två steg, undersökningssamråd och avgränsningssamråd.

När undersökningssamrådet är avslutat ska man lämna samrådsredogörelsen till länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutar sedan om projektet kan medföra betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en specifik miljöbedömning göras. Detta innebär att man som sökande ska ta fram en miljökonsekvensbeskrivning samt samråda om hur denna ska avgränsas, avgränsningssamråd.

Vilka krav som ställs på samrådsförfarandet och miljökonsekvensbeskrivningen framgår av 6 kap. miljöbalken.
På sidan Lagar och regler hittar du en länk till miljöbalken.

Särskilt berörda måste få underlag innan samrådet

De som är särskilt berörda ska få information innan samrådet hålls. Skriftlig information är alltid att föredra eftersom det ger berörda möjlighet att i sin egen takt ta sig igenom materialet. Om man som nätföretag låter bli att lämna sådant underlag inför samrådet kan det bli så att Ei måste avvisa ansökan. Då får man som sökande börja om från början med att göra om samrådet och skicka in en ny ansökan.

Underlag ska lämnas till särskilt berörda på ett ändamålsenligt sätt. Om det bara är ett mindre antal personer är det lämpligt att skicka materialet direkt till dem. Om ett större antal är berörda är det vanligt att man använder sig av annonsering tillsammans med direktutskick till direkt berörda markägare. Ofta håller man öppna samrådsmöten dit berörda kan komma för att få mer information och även lämna och diskutera sina synpunkter.

Vilka som är särskilt berörda varierar från fall till fall

Vilka som är särskilt berörda varierar från fall till fall. Här ingår dock alltid närboende, markägare, företag och industrier som kan påverkas direkt av ledningen. I begreppet närboende ryms alla boende, exempelvis hyresgäster och boende i bostadsrättsföreningar. Detta innebär att man inte bara kan vända sig till markägare, hyresvärdar eller styrelsen i en bostadsrättsförening.

För att nå även hyresgäster, boende i en bostadsrättsförening och arrendatorer måste man använda sig av en ändamålsenlig kommunikation. Man måste inte nödvändigtvis skicka underlaget direkt till dem. Läs mer om att skicka ut underlaget i avsnittet ovan.

Flera faktorer kan innebära att någon är berörd av en ledning. Det kan vara intrång av olika slag, som till exempel påverkan på en näringsverksamhet, olägenheter vid byggnation, nyttjande av vägar, visuellt intrång, störning vid byggnation eller framtida underhåll samt påverkan av magnetfält.

Vilka ska vara med i samrådet

Dessa ska alltid vara med i samrådet:

  • länsstyrelsen
  • tillsynsmyndigheten (kommunen)
  • enskilda som kan antas bli särskilt berörda.

Om länsstyrelsen beslutar att verksamheten kan medföra betydande miljöpåverkan ska man i avgränsningssamrådet samråda med:

  • övriga berörda statliga myndigheter
  • berörda kommuner
  • den del av allmänheten som kan antas bli berörd. Här ingår organisationer och andra lokala föreningar.

Exempel på övriga statliga myndigheter som ofta är med i samråd är:

  • Trafikverket
  • Försvarsmakten (högkvarteret)
  • Skogsstyrelsen

Hur man genomför ett samråd

Vanligtvis skickar man som nätföretag brev och kallar till möte, ofta i form av öppet hus, där alla intresserade kan delta. Formen för samrådet är inte reglerad i lag. I vissa fall där endast ett fåtal berörs, kan det vara lämpligt att hålla samråd enbart brevledes.

Samråd med allmänheten gör man normalt genom att i annonser och liknande bjuda in till öppna samrådsmöten. På samrådsmöten kan alla intresserade få tillfälle att ställa frågor och lämna synpunkter. Man kan därutöver informera om verksamheten på företagets webbplats eller på annat sätt på internet.

Samrådet ska vara öppensinnat

Det är viktigt att man i samrådet inte låser sig vid ett utförande. Man ska alltså inte instruera samrådsdeltagarna att de inte får lämna några förslag om till exempel en alternativ placering eller utformning av ledningen. Samrådet syftar bland annat till att berörda ska få bli delaktiga i hur deras närmiljö används. Man ska därför gå till samråd i ett tidigt skede innan man har bestämt sig för hur verksamheten ska utformas.

Observera att detta även gäller då man ansöker om förlängning av giltighetstiden för en befintlig linjekoncession. I de fall ledningen utgör en betydande miljöpåverkan, kan man  alltså inte i samrådet låsa sig till ett alternativ även om ledningen redan är byggd i en viss sträckning.

Om ansökan är en del av ett större projekt

Om ansökan är en del av ett större projekt ska man samråda om hela projektet. Samtliga delar i projektet ska redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen. Det gäller även om de andra delarna av projektet omfattas av en annan tillståndsplikt eller inte omfattas av någon tillståndsplikt. De samlade miljökonsekvenserna av projektet ska kunna bedömas som en helhet, vilket har betydelse för bedömningen om en verksamhet kan antas få betydande miljöpåverkan eller inte.

Det är viktigt att grundläggande förändringar fortfarande är möjliga när samrådet hålls. Därför måste samråd ske för hela projektet, till exempel om ett projekt både inkluderar byggnation av en ledning och en transformatorstation är det viktigt att samråd om dessa hålls tillsammans, även om endast själva ledningsbygget är koncessionspliktigt enligt ellagen.

Här hittar du mer information

Om du vill ha mer information om vad som gäller vid samråd kan du få vägledning på Naturvårdsverkets webbplats.

Här hittar du miljöbalken  med lagkraven på ett samråd.