Miljöbalken innehåller ett krav på att man som verksamhetsutövare (nätföretag) ska vidta de åtgärder som krävs för att undvika eller minimera skada och olägenhet på berörda intressen. Dock får kostnaderna för åtgärderna inte stå i orimlig proportion till nyttan. Det innebär inte att nyttan måste överstiga kostnaderna utan det räcker att den inte är så pass liten att kostnaderna blir orimligt mycket större. Nyttan kan vara svår att mäta och avvägningar måste göras från fall till fall. Ei vill därför veta vilka åtgärder man som nätföretag anser vara nödvändiga för att uppfylla detta krav.

En skyddsåtgärd kan reglera vilken metod som kommer eller inte kommer att användas, eller fokusera på ett resultat som ska uppnås. Metoden kan exempelvis innebära att underhåll inom ett visst område ska ske motormanuellt, det vill säga till fots. En resultatfokuserande åtgärd anger istället att sådana metoder ska användas att inga markskador uppstår. Andra typer av åtgärder är att planerade arbeten inte får ske under en viss period. Det kan exempelvis röra sig om en skyddsvärd arts reproduktionsperiod, fåglars häckningsperiod inom ett ornitologiskt värdefullt område eller för att underlätta för rennäringen.

Det finns ännu ingen omfattande praxis som ger vägledning, men det finns ett flertal pågående processer och vi kommer att fylla på med vägledande domar från mark- och miljööverdomstolen i den takt de kommer.