Syftet med miljökonsekvensbeskrivningen är att nätkoncessionens påverkan på miljön och människors hälsa ska kunna bedömas. Miljökonsekvensbeskrivningen utgör ett viktigt underlag för Ei:s prövning av om den sökta nätkoncessionen är förenlig med kraven som ställs i 2–4 kap. och 5 kap. 3 § miljöbalken.

Hur omfattande den behöver vara beror på projektets omfattning.

Om länsstyrelsen har fattat ett beslut om att verksamheten inte medför betydande miljöpåverkan så räcker det med att man som nätföretag gör en liten miljökonsekvensbeskrivning. Vad som ska ingå i en liten miljökonsekvensbeskrivning får avgöras från fall till fall.

Lagkrav på en MKB

Miljökonsekvensbeskrivningen ska upprättas efter genomfört samråd. Den ska utformas efter den kunskap och information som har samlats in under samrådet samt identifiera och beskriva alla de direkta och indirekta effekter som ledningen kan ha på:

 • människor, naturmiljö (djur, växter, mark, vatten, luft), klimat, landskap och kulturmiljö
 • hushållningen med mark och vatten och den fysiska miljön i övrigt.

Vanliga brister i MKB:n – det här ska den innehålla

Vad en miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla finns beskrivet i 6 kap. 35 § miljöbalken. När Ei får in en ansökan med en MKB granskar vi den innan den skickas på remiss. Ibland behöver miljökonsekvensbeskrivningen kompletteras. En komplettering kan innebära att handläggningstiden förlängs. I punkterna nedan har vi tagit upp några av de brister som ofta återkommer i våra ärenden. Läs gärna igenom detta innan du skickar in ansökan.

 • Vilka magnetfältsnivåer förekommer där människor vistas?
  Beskriv tydligt magnetfältsnivåer vid bostäder eller andra byggnader där människor stadigvarande vistas. Kom ihåg att ansökan alltid ska beskriva hur magnetfält kan reduceras, och till vilken kostnad, om de överstiger 0,4 mikrotesla på någon plats där människor stadigvarande vistas. Åtgärderna behöver inte alltid vidtas men ska finnas med för att vi ska kunna göra en rimlighetsavvägning.
  Läs mer om magnetfält
 • Påverkas arter eller deras livsmiljö?
  MKB:n ska innehålla en beskrivning av den indirekta och direkta påverkan på arter och deras livsmiljö. Beskrivningen ska omfatta påverkan både i anläggningsskedet och när ledningen är i drift. Av beskrivningen ska man kunna avgöra om projektet är förenligt med artskyddsförordningen.
 • Behöver en naturvärdesinventering eller fågelinventering i fält göras?
  Ibland behövs en inventering i fält för att kunna få tillräckligt med kunskap om hur en ledning riskerar att påverka naturmiljön och arterna i ett område.
  Läs mer om naturvärdesinventering
 • Är inventeringen integrerad i MKB:n?
  Det är viktigt att resultatet från en eventuell naturvärdesinventering och fågelinventering arbetas in i miljökonsekvensbeskrivningen. MKB:n ska innehålla en analys av ledningens påverkan utifrån den utredning och bedömning som gjorts i inventeringen.
 • Vilka material används för stolpar, fundament, mark-/sjökablar, faser och linor och vilken påverkan har de på omgivande miljö?
  Det ska framgå vilken typ av kabel som används (PEX, olja eller dylikt) alternativt om stolparna är av stål eller impregnerat trä. Det ska också framgå om ledningarna och faserna är isolerade. I MKB:n ska man beskriva vad eventuella fundament består av för material, exempelvis kreosotimpregnerade balkar eller betong, samt materialets eventuella påverkan på den omgivande miljön. Dessa uppgifter behövs för att Ei ska kunna bedöma vilken miljöpåverkan vald teknik kan få, enligt 2 kap. 3 § miljöbalken.
 • Korsar ledningen befintlig infrastruktur?
  Det måste finnas uppgifter om huruvida ledningen korsar allmänna vägar, järnvägar, sjöfarleder eller annan infrastruktur.
 • Hur påverkas naturmiljön?
  MKB:n ska även beskriva vilka naturvärden som kommer att beröras av ledningssträckningen, både när det gäller anläggningsskedet och när ledningen är i drift. Det ska framgå hur naturvärden påverkas.
 • Skyddsåtgärder.
  Beskriv vilka skyddsåtgärder som behöver vidtas. Man måste som sökande vara tydlig med om man kommer att vidta skyddsåtgärderna eller inte. Vissa åtgärder vill man kanske först fastställa i detaljprojekteringsstadiet och då behöver det finnas en beskrivning av varför.
  Läs mer om skyddsvillkor
  Om ansökan avser en befintlig ledning ska genomförda skyddsåtgärder framgå, som exempelvis hindermarkering för fåglar.

Här hittar du mer information

Om du vill ha mer information om vad en MKB ska innehålla kan du få vägledning på Naturvårdsverkets webbplats.

Här hittar du miljöbalken  med lagkraven på en MKB.