I miljökonsekvensbeskrivningen ska man som nätföretag beskriva vilka effekter och vilken påverkan som byggande eller underhåll av en ledning har på kulturmiljö, landskap och kulturarv. Värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas enligt miljöbalken, och viktiga delar av kulturarvet skyddas enligt kulturmiljölagen.

Skydd mot påtaglig skada

Kulturmiljöer som bedöms ha betydelse ur allmän synpunkt ska så långt möjligt skyddas mot påtaglig skada. Även de kulturmiljöer som klassats som riksintressen för kulturmiljövården ska skyddas mot påtaglig skada.

Med påtaglig skada menas en inte bagatellartad påverkan som kan ha en bestående negativ inverkan på det aktuella intresset eller som tillfälligt kan ha en mycket stor negativ påverkan på detta. Om man vid byggande eller underhåll av en ledning berör ett riksintresse så måste det göras på ett sätt som inte medför påtaglig skada på riksintresset. Allt det här regleras i 3 kap. miljöbalken.

Fornlämningar

När en ledning ska byggas måste man som nätföretag ta reda på om någon fornlämning berörs. Informationen ska hämtas in genom samråd med länsstyrelsen. Länsstyrelsen prövar om tillstånd enligt kulturmiljölagen kan ges.

Fornlämningar och markområdet runt dem har ett automatiskt skydd genom kulturmiljölagen. Det innebär att en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd utan att det behövs något myndighetsbeslut om det. Har man som nätföretag fått nätkoncession måste man alltså avbryta ett pågående projekt och kontakta länsstyrelsen om man upptäcker en fornlämning.