Du ska skicka med en karta över ledningens föreslagna sträckning med ansökan. Kartan ska vara i färg och topografisk gärna i skalan 1:50000. I kartan ska ledningens sträckning tydligt framgå. Vi vill också att ledningens start- och slutpunkt samt läget för kraft-, kopplings- och transformatorstationer markeras ut och benämns.

Om ledningen är kort och ledningssträckningen inte tydligt framgår i en skala på 1:50000 ska en karta med högre upplösning också bifogas för att tydliggöra ledningens sträckning.

Om ledningen är lång och kräver fler än två kartblad ska det också bifogas en översiktskarta som visar ledningens hela sträckning på ett kartblad.

Kraven på karta gäller även i ansökningar om förlängning av giltighetstiden för en befintlig linjekoncession, överlåtelse och återkallelser.

Observera att det endast ska finnas en ledning per karta. Om ansökan omfattar flera ledningar eller återkallelser vill vi att de delas upp på separata kartor.

Ansökan ska också innehålla GIS-filer (karta i digitalt format exempelvis Shape eller DWG). GIS-filerna ska vara i linjeformat (inte polygon). Vi använder oss av koordinatsystem sweref99 TM.