När du gör en ansökan om nätkoncession ska du bifoga en bestyrkt fastighetsförteckning. Denna använder vi när Ei hämtar in yttranden från ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheter som berörs av ansökan.
Läs mer om korrekt samråd

Förteckningen ska innehålla ägare och innehavare av särskild rätt till de fastigheter som ledningen ska dras fram över, eller fastigheter som på annat sätt berörs av ledningen. Särskild rätt kan exempelvis handla om servitut, rätt till elektrisk kraft eller nyttjanderätt till markområdena.

Förteckningen ska inte innehålla uppgifter om hyresrättsinnehavare eller bostadsrättsinnehavare. Den ska inte heller inkludera alla som har ingått i tidigare samråd. Det är viktigt att du tar ställning till att fastigheten och den särskilda rättigheten faktiskt berörs av ledningen.

Det ska tydligt framgå om förteckningen avser ägare eller innehavare av särskild rätt. Det går bra att lämna in två förteckningar, en över ägare och en över innehavare av särskild rätt. Vi ser helst att fastighetsförteckningen/-arna lämnas in digitalt.
Läs mer om ansökans format

Eftersom andra koncessionsinnehavare som berörs av projektet är obligatoriska remissinstanser ska du i ansökan också uppge om sådana finns och vilka de är. Vi behöver uppgift om innehavare av berörd nätkoncession för område, där ledningen är tänkt att gå, men också koncessionsinnehavare till andra ledningar som korsas eller tangeras av den planerade ledningsgatan.