Information om sökanden

 • Företagsnamn
 • Organisationsnummer
 • Kontaktperson och kontaktuppgifter
 • Eventuell behörig företrädare och kontaktuppgifter

Information om ansökt anläggning och lokalisering

 • Beskrivning av vad ansökan gäller, till exempel ny ledning, befintlig ledning eller förlängning av tidigare nätkoncession. Om ärendet gäller en ledning som har eller har haft nätkoncession, ange anläggningsnummer för den nätkoncessionen.
 • Beskrivning av vad som är ledningens huvudsyfte.
 • Beskrivning av om den planerade ledningen/det planerade projektet antas medföra betydande miljöpåverkan.  
 • Beskrivning av ledningens tekniska utförande (luft, mark, sjö).
 • Vilka kommuner och län ledningen berör.
 • Ledningens sträckning. Huvudregeln är att sträckningen ska anges i formatet ”X till Y”. Om sträckningen är väldigt kort kan sträckan anges som “Vid X”.
 • Vilken redovisningsenhet ledningen ska redovisas inom.
 • Anläggningsnummer för den eller de områdeskoncessioner som berörs av ledningen. 
 • Information om huruvida konstruktionsspänningen för ledningen överstiger den högsta tillåtna spänningen för berörd nätkoncession för område. Om ledningens spänning inte överstiger högsta tillåtna spänning för berörd nätkoncession för område krävs särskilda skäl för att tillstånd ska kunna meddelas.
 • Sökt giltighetstid för koncessionen.
 • Giltighetstid för ansökan.
 • Eventuellt samband med annat ärende som kommer att skickas in eller som redan är inlämnat.
 • Om befintlig nätkoncession behöver återkallas och ledning raseras. Ange anläggningsnummer för dessa nätkoncessioner, oavsett om det gäller ett giltigt eller utgånget tillstånd. Här kan du läsa mer om vilken information som behövs vid en återkallelse och fastställelse av återställningsåtgärder.
 • Vilket eller vilka företag som är koncessionsinnehavare för berörda nätkoncessioner (exempelvis ledningar som kommer att gå/går parallellt med eller korsas av ledningen).

Dokument som ska bifogas ansökan

Här kan du läsa mer om godkända format för ansökan.