Ansökan skickas till Ei, regeringen beslutar

Ansökan om koncession ska skickas till Ei men det är regeringen som beslutar om tillstånd ska ges. Som ansökande företag ska man betala en ansökningsavgift till Ei. Denna varierar beroende på hur lång rörledningen är. Giltighetstiden för koncessionen är maximalt 40 år.

När koncession inte krävs

Koncession krävs inte för ledning som:

  • har eller planeras få en längd på högst 20 kilometer
  • huvudsakligen ska nyttjas för att tillgodose enskilda hushålls behov
  • uteslutande ska nyttjas inom hamn eller industriområde.

Krav på återställningsåtgärder

När koncessionen upphör att gälla är man som koncessionsinnehavare skyldig att ta bort ledningen och vidta eventuella återställningsåtgärder. Det är Ei som prövar vilka återställningsåtgärder som ska ske och prövningen ska göras i samband med att koncessionen upphör.