Vad är nätkoncession?

Företag som vill ägna sig åt elöverföring måste ansöka om tillstånd (nätkoncession) för att få bedriva elnätsverksamhet. Ansökan om nätkoncession görs hos Energimarknadsinspektionen (Ei). Tillståndsprövningen finns för att säkerställa att företag är lämpliga att driva elnätsverksamhet, och för att förhindra att elledningar byggs på ett sätt som skadar människor, djur och natur. 

Tillstånd krävs för alla starkströmsledningar som har en spänning, strömstyrka eller frekvens som kan vara farlig för personer eller egendom. Däremot kan vissa elledningar byggas utan tillstånd, exempelvis de ledningar vi har i våra bostadshus. Detta kallas för icke koncessionspliktiga nät och förkortas IKN.

Det finns två typer av nätkoncession – nätkoncession för linje och nätkoncession för område.

Nätkoncession för linje

Nätkoncession för linje gäller för en enskild kraftledning med en bestämd sträckning och berör främst transmissionsnät och regionnät. 

Transmissionsnätet har huvudsakligen spänningsnivåerna 220 och 400 kilovolt (kV) medan regionnätets spänningsnivåer oftast ligger mellan 30 och 130 kV. Regionnätet kopplar samman transmissionsnätet med lokalnäten. Dessa har ännu lägre spänning (10 och 20 kV och ett lågspänningsnät på 400V).

De nätkoncessioner för linje som Ei utfärdar idag gäller oftast tills vidare. En del äldre koncessioner omfattas av äldre regler och har därför en tidsbegränsad giltighetstid.

Nätkoncession för område

Nätkoncession för område berör elnätsverksamhet inom ett geografiskt område (lokalnät).

Företag som har nätkoncession för område behöver inte ansöka hos Ei om tillstånd för varje ledning som ska byggas. Dock ska man vara observant på andra gällande regler som exempelvis miljöbalkens regler om samråd med länsstyrelsen. 

Nätkoncession för område är i princip en ensamrätt att distribuera el till kunder inom området. Idag finns det ungefär 300 nätkoncessioner för område i Sverige och dessa gäller tills vidare (tidigare krävdes att de förnyades efter 25 år). Eftersom i stort sett hela Sveriges yta nu är täckt av nätkoncessioner för område, är det ovanligt att någon ansöker om en ny nätkoncession för område.

Oftast behövs fler tillstånd utöver nätkoncessionen

Det är endast anläggningar för överföring av el som omfattas av kravet på nätkoncession. Anläggningar för produktion av el omfattas inte. Även om man har fått en nätkoncession kan det krävas att man ansöker om tillstånd hos andra myndigheter. Det kan till exempel handla om dispenser för naturreservat, artskydd och biotoppskyddade områden eller tillstånd för verksamhet i Natura 2000-områden.

Det som i princip alltid återstår att lösa innan ledningen kan byggas är frågan om markåtkomst. En nätkoncession ger inte nätägaren rätt att använda marken. Man måste som nätföretag använda sig av till exempel avtalsservitut eller ledningsrätt. Det är Lantmäteriet som är ansvarig myndighet för frågor om ledningsrätt och fastighetsfrågor.