Som nätkoncessionsinnehavare för område kan man när som helst ansöka om att ändra nätkoncessionens villkor. Ei kan också på eget initiativ inleda en prövning av villkoren 25 år efter att villkoren meddelades. Det vanligaste villkoret som kan behöva ändras är områdeskoncessionens högsta tillåtna spänning. 

Den genomsnittliga handläggningstiden för ansökningar om att spänningshöja en områdeskoncession är 18 månader.

Spänningshöjning av en områdeskoncession

Om man som nätföretag ska ansöka om att ändra högsta tillåtna spänning för en områdeskoncession, ska man skicka in en ansökan till Ei som innehåller följande:

  • Karta över ledningarna inom områdeskoncessionen samt en karta över områdets gränser och gränsöverenskommelser.
  • Uppgifter om vilken spänning som behövs och varför man framöver kommer att behöva denna spänning för att driva ledningsnätet.
  • Redogörelse för de samhällsekonomiska effekter som spänningshöjningen för med sig. I redogörelsen ska alternativa lösningar, och de nyttor och kostnader som uppstår med spänningshöjningen, vägas samman till en uppskattning av den samhällsekonomiska nyttan.
  • Beskrivning av den inverkan på miljön en framtida utbyggnad av ledningsnätet i området kan komma att få. Det finns inget krav på att en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas när en områdeskoncession ska spänningshöjas. Men om byggandet av ledningen väsentligt kan komma att ändra naturmiljön kan en miljökonsekvensbeskrivning behövas i samband med anmälan till samråd hos tillsynsmyndigheten (oftast länsstyrelsen) enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.
  • Redogörelse för vilka konsekvenser en spänningshöjning får för de berörda kunderna.