Ansök om överlåtelse

Ansökan som skickas in till Ei ska innehålla följande:

  • ett ansökningsbrev som är undertecknat av båda elnätsföretagen
  • tydlig information om vilken nätkoncession för område som ska överlåtas
  • information om till vilken redovisningsenhet koncessionen ska överlåtas
  • information om huruvida någon intäktsram behöver fördelas.

När mottagande elnätsföretag är nystartat

Om elnätsföretaget som ska ta över koncessionen är nystartat behöver ansökan innehålla ytterligare information för att Ei ska kunna bedöma lämpligheten hos det nystartade elnätsföretaget. Ansökan ska därför även innehålla:

  • beredskapsbeskrivning
  • redogörelse för organisationen
  • verksamhetsbeskrivning.

Information om intäktsramen

När en överlåtelse sker kan Ei behöva reglera den fastställda intäktsramen. Om så är fallet måste man som koncessionsinnehavare först skicka in en ansökan om att få intäktsramen fördelad. Överlåtelsen kan inte beviljas förrän Ei har fattat beslut om fördelning av intäktsramen.

Vid frågor om intäktsramar

Kontakta gärna Ei:s avdelning för nätreglering (e-post).

Överlåtelse av koncession för linje

Det går också att överlåta en nätkoncession för linje.