Ett behov av gränsändring kan till exempel uppstå om en gräns visar sig bli opraktisk när man ska ansluta en ny anläggning.

Ansök om gränsändring

Det är viktigt att ansökan innehåller rätt saker:

  • En ansökan om gränsändring ska vara undertecknad av alla berörda elnätsföretag.
  • Till ansökan ska en karta som är i skala 1:50 000 bifogas. Gäller ansökan en kort sträcka och en skala på 1:50 000 inte tydligt visar ändringen, så bifoga även en mer inzoomad karta där ändringen tydligt framgår. Om gränsen istället är lång och fler än två kartor i skala 1:50 000 behövs, ska även en översiktskarta som visar hela gränsen bifogas. Av kartan ska även anläggningsnumren framgå för de nätkoncessioner för område som gränsen ska justeras mellan.
  • Det ska framgå om någon kund eller anläggningsdel kommer behöva byta nätföretag på grund av gränsändringen.
  • Till ansökan ska en GIS-fil (exempelvis Shape eller DWG) bifogas som visar den gräns man ansöker om.

Information om intäktsramen

Om gränsen ändras kan en eller flera intäktsramar behöva fördelas.

Vid frågor om intäktsramar

Kontakta gärna Ei:s avdelning för nätreglering (e-post).