Efter att en nätkoncession har meddelats kan det uppstå ett behov av att förändra ledningen. Man kan som nätkoncessionshavare själv bedöma utifrån beslutet om förändringen av ledningen kan genomföras inom ramen för nätkoncessionen. Det är viktigt att ledningen efter ändringen fortsätter uppfylla de krav som ställs i beslutet. I de fall man är osäker på om en ändring ryms inom nätkoncessionen kan man ansöka om ett så kallat förhandsmedgivande eller ny nätkoncession hos Ei. Om Ei bedömer att ändringen ryms inom nätkoncessionen kommer vi avvisa ansökan. 

Villkorsändring

Ibland kan förutsättningarna ändras så att man som nätkoncessionshavare måste ändra på saker som man genom beslutet är bunden till. Det kan röra sig om ändrade förutsättningar när ledningen väl ska börja byggas eller om sådana som uppkommer under driften av en befintlig ledning. 

Det är inte bara beslutsmeningen som är bindande. Även de förutsättningar som Ei grundat sitt beslut på och det som den sökande utlovat inför beslutet är bindande, om det finns ett allmänt villkor.

Har beslutet förenats med villkor så är dessa alltid bindande. Villkoren gäller under nätkoncessionens hela giltighetstid, om de inte är formulerade på ett annat sätt. 

Vill man som nätkoncessionsinnehavare att villkoren för en nätkoncession ska ändras eller upphävas, kan man ansöka om det hos Ei, som sedan fattar ett beslut.