Hanteringen beror på vilken del av beslutet som berörs

Med tiden kan det finnas behov av att göra förändringar av en ledning. I sådana fall måste man gå tillbaka till beslutet om nätkoncession för att söka vägledning kring hur villkorsändringen ska hanteras. Hur den ska hanteras beror på vilken del av beslutet som ändringen berör. Själva beslutsmeningen (det egentliga beslutet) finns direkt under rubriken Beslut.

Det man som nätföretag först måste titta på är om förändringen man vill göra ryms inom den gällande koncessionen. Om den inte gör det måste man fastställa om ändringen omfattas av det som står i beslutsmeningen eller om den omfattas av det som står i det allmänna villkoret eller övriga villkor. Är det så att ändringen omfattas av det som står i beslutsmeningen så krävs en ansökan om ny nätkoncession. Om det istället omfattas av det allmänna villkoret eller övriga villkor så kan förändringen lösas med en villkorsändring.

Om ledningen byggs eller drivs på ett sätt som inte stämmer överens med vad beslutet tillåter så drivs ledningen i strid med tillståndet, vilket kan vara brottsligt. Det kan leda till åtgärder från Ei:s sida.

Förändringar som omfattas av gällande nätkoncession

Man måste som nätföretag själv bedöma om en viss åtgärd kan genomföras inom ramen för en nätkoncession. I beslutet om nätkoncession ställs krav som ledningen måste uppfylla. För att kunna avgöra om man som nätföretag kan göra en ändring utan att en ny nätkoncession, eller en villkorsändring, krävs så ska ledningen även efter ändringen uppfylla kraven i beslutet om nätkoncession. Om den gör det omfattas ändringen av nätkoncessionen och man behöver inte göra någon ansökan om ny koncession eller villkorsändring.

Mindre ändringar av ledningens sträckning

Ett beslut om nätkoncession ger tillstånd för en viss sträckning men det är först i detaljprojekteringen som den exakta sträckningen bestäms. Om man som nätföretag har behov av att ändra ledningens sträckning måste man undersöka om ändringen är så pass liten att den inte ger utslag i kartan som tillhör beslutet.

Den justerade sträckningen måste även efter ändringen stämma överens med kartan i beslutet. Detta innebär en så kallad vingelmån på cirka 50 meter. Det är dock viktigt att den förändrade sträckningen inte bryter mot eventuella villkor och försiktighetsåtgärder. I sådana fall krävs en ny nätkoncession. Vingelmånen kan användas som riktmärke och vara vägledande vid en ändring av sträckningen för en befintlig ledning. Ryms ändringen inom vingelmånen behöver man inte göra någon ny ansökan om nätkoncession.

Löpande underhåll

De flesta ledningar kräver löpande underhåll och renovering. En nätkoncession tillåter att man gör underhåll. Det kan dock finnas begränsningar i villkoren. Ett beslut kan exempelvis ha ett villkor om att arbeten på ledningen inte får ske under en viss tidsperiod för att inte störa fåglar under häckningsperioden eller för att rennäringen inte ska påverkas. Vill man ändå utföra arbeten under den tidsperioden krävs en villkorsändring.

Utbyte av komponenter och stolptyp

Utbyte av komponenter (vilket kan vara alla delar av en ledning) är tillåtet om man byter till liknande komponenter som inte ökar påverkan på miljön eller människor. Det viktiga är att ledningen efter komponentbytet fortfarande stämmer överens med nätkoncessionen. Om den befintliga nätkoncessionen tillåter att man använder de nya komponenterna från första början så behövs ingen ny nätkoncession.

Man kan göra smärre ändringar av stolptyp och montering av faslinor inom ramen för tillståndet. Vid underhåll och renovering ska man i huvudsak välja samma stolptyper och faslinor ska i huvudsak monteras på samma sätt som tidigare. Om man har behov av mer omfattande ändringar av utförandet så kräver det en villkorsändring (se domen från mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt den 6 september 2016 i mål nr M 7277-15).

Om nätkoncessionen tillåter en förändring av stolpar bör man planera stolpbytet så att magnetfälten inte förändras eller, om det är möjligt, så att de minskas.

Förändringar som kräver ny koncession

Om man som nätföretag behöver göra en ändring som inte omfattas av de eventuella villkor som beslutet är förenat med (se nedan om villkorsändring), och om den ändring man planerar innebär att ledningen inte uppfyller kraven i beslutet, måste man ansöka om en ny nätkoncession.

Beslutstexten är bindande

I själva beslutstexten i beslut om en nätkoncession bestäms normalt ledningens spänning, utförande (luftledning, mark- eller sjökabel), sträckning (med hjälp av en kartbilaga) och giltighetstid. Denna text är direkt bindande och en ändring kräver alltid en ansökan om ny koncession.

Eftersom det i beslutstexten hänvisas till en bilaga, till exempel en karta, är även den bindande.

Det är inte bara beslutsmeningen i beslutet som är bindande. I beslut med "Det allmänna villkoret" (se nedan) är även de förutsättningar som Ei grundat sitt beslut på och det som sökanden har utlovat inför beslutet bindande.

Ändringar av ledningens sträckning

Ändringar av ledningens sträckning som är så pass stora att de ger utslag i kartan till beslutet, och som innebär att en ny linje behöver ritas in på koncessionskartan, kräver alltid en ansökan om ny koncession.

Tekniskt utförande

I ett beslut om nätkoncession för linje står det i princip alltid vilket tekniskt utförande som får användas. Man kan i ett sådant fall inte byta utförande, inte ens på en kortare sträcka.

I vissa fall gör man som nätföretag bedömningen att en ledning bör utföras som markkabel på den sista sträckan in till en nätstation. Om nätkoncessionen gäller för en luftledning är det inte tillåtet att bygga en markkabel på en del av sträckan.

Förändringar som kräver villkorsändring

Ibland kan förutsättningarna ändras så att man måste ändra på saker som man genom koncessionsbeslutet är bunden till. Det kan röra sig om ändrade förutsättningar när ledningen väl ska börja byggas eller om sådana som uppkommer under driften av befintlig ledning.

Det är inte bara beslutsmeningen som är bindande. Även de förutsättningar som Ei grundat sitt beslut på och det som man som sökande utlovat inför beslutet är bindande. Har beslutet förenats med villkor så är dessa alltid bindande. Man kan dock som nätföretag ansöka om villkorsändring för beslutet i de delar som inte omfattas av själva beslutsmeningen. Villkoren gäller under nätkoncessionens hela giltighetstid, om de inte är formulerade på ett annat sätt.

Den genomsnittliga handläggningstiden för ansökningar om villkorsändring är 6 månader.

Det allmänna villkoret

I beslut finns det numera alltid ett så kallat allmänt villkor. Ett allmänt villkor säger att verksamheten ska drivas i huvudsak i enlighet med vad man har uppgett i ansökan med bilagor eller i övrigt har åtagit sig i ärendet.

Detta innebär att de åtaganden som tydligt framgår av ansökan, miljökonsekvensbeskrivning eller andra handlingar är bindande. Om verksamheten inte bedrivs i enlighet med vad man utlovat i dessa handlingar så strider det mot det allmänna villkoret.

Om man som nätföretag, till exempel i miljökonsekvensbeskrivningen, uppgett att man ska vidta vissa försiktighetsåtgärder, så är detta bindande eftersom Ei fattat beslutet med förutsättningen att försiktighetsåtgärder ska vidtas. Om det exempelvis i miljökonsekvensbeskrivningen redovisas en mer exakt stolpplacering i känslig natur eller en fornlämning så är detta också bindande.

Ett beslut där det inte är preciserat hur verksamheten ska drivas kan vara mer tillåtande än ett mer preciserat beslut.

Grövre ledare

Om det i den tekniska beskrivningen av ledningen tydligt står vilken ledararea som ska användas, krävs det en ändring av det allmänna villkoret för att byta till en ledare med grövre area.

Byte av stolpar

Om beslutet eller andra handlingar uppger vilken stolptyp som ska användas är man som nätföretag bunden av detta.

För att avgöra vad som är tillåtet när det gäller stolparnas höjd får man söka vägledning i beslutet, i ärendets miljökonsekvensbeskrivning eller andra handlingar som varit underlag i ansökan. Om stolphöjden anges är den uppgiften bindande och en ändring av stolphöjd kräver en villkorsändring.

Övriga villkor

Det kan finnas villkor som ställer specifika krav på hur arbeten ska genomföras, exempelvis att arbeten inte får utföras vid en viss tid på året med hänsyn till rennäring eller fåglar, eller hur maskiner ska passera över vattendrag. Ett sådant villkor gäller även för arbeten efter det att ledningen har byggts. Ändringar som rör dessa specifika villkor kan göras genom villkorsändring.

Detta krävs vid villkorsändring

Villkor för en nätkoncession får ändras eller upphävas genom att man som nätkoncessionsinnehavare ansöker om det.

Om man behöver göra en villkorsändring ska man redogöra för varför man ansöker om villkorsändring, vilka skillnader i intrång som ändringen innebär och om den påverkar människors hälsa eller miljön.

Om den planerade ändringen påverkar magnetfält (exempelvis en grövre ledararea som tillåter överföring av mer ström, stolphöjd, faskonfiguration eller montering av faslinor) ska ansökan om villkorsändring också innehålla en ny magnetfältsberäkning.

Äldre beslut

Äldre beslut om nätkoncession har ofta mindre preciserade ramar än nyare beslut.

Om en fråga inte alls har behandlats i beslutet, i ansökan eller i övrigt i ärendet, kan det som var sedvanligt vid beslutstillfället ha betydelse. Om till exempel stolptypen överhuvudtaget inte har nämnts i ärendet men kreosotimpregnerade stolpar var branschstandard vid tillfället, får man anta att beslutet tillåter användning av kreosot.

Likaså om det i beslutet exempelvis inte står om ledningens tekniska utförande (om det är en luftledning eller en markkabel) men det av ansökan framgår att det är en markkabel, så avser nätkoncessionen en markkabel och inte en luftledning. Den delen av ansökan är bindande och en ändring kräver därför alltid en ny nätkoncession.