Som nätföretag måste man ha byggt färdigt en ledning senast fem år efter det att beslutet om nätkoncession för linje har vunnit laga kraft, om inget annat anges i nätkoncessionsbeslutet (2 kap. 16 a § första stycket ellagen 1997:857).

Om ett beslut att meddela nätkoncession för linje vunnit laga kraft före den 1 juni 2013, ska man som nätkoncessionsinnehavare färdigställa ledningen före utgången av maj 2018 istället för inom den tid som anges i 2 kap. 16 a § första stycket (punkt 7 i övergångsbestämmelserna till SFS (2013:207)).

Om det finns särskilda skäl, kan tiden för färdigställande förlängas. Man kan då skicka in en ansökan och beskriva varför ledningen inte kan byggas inom den utsatta tiden och berätta när ledningen kan vara färdigbyggd. Särskilda skäl kan vara att ledningen är omfattande och komplicerad att bygga eller att det dragit ut på tiden att få andra nödvändiga tillstånd.

I förarbetena (prop. 2012/13:70 s. 92) hittar du exempel på när det kan finnas särskilda skäl.

Den genomsnittliga handläggningstiden för ansökningar om förlängd färdigställandetid är 4 månader.