En ledning ska ha färdigställts senast fem år efter det att beslutet om nätkoncession för linje har vunnit laga kraft, om inget annat anges i nätkoncessionsbeslutet. 

Om det finns särskilda skäl, kan tiden för färdigställande förlängas. Man kan då skicka in en ansökan och beskriva varför ledningen inte kan byggas inom den utsatta tiden och berätta när ledningen kan vara färdigbyggd. Särskilda skäl kan vara att ledningen är omfattande och komplicerad att bygga eller att det dragit ut på tiden att få andra nödvändiga tillstånd.

I förarbetena (prop. 2012/13:70 sid. 92) hittar du exempel på när det kan finnas särskilda skäl.