Senast 18 månader efter denna förordnings ikraftträdande ska alla asynkront anslutna systemansvariga för överföringssystem (systemansvariga) utarbeta ett förslag till gemensamma avräkningsregler som är tillämpliga på alla oavsiktliga energiutbyten mellan asynkront anslutna systemansvariga.

Förslagen till gemensamma avräkningsregler för oavsiktliga energiutbyten mellan systemansvariga ska säkerställa en rättvis och likvärdig fördelning av kostnader och fördelar dem emellan.

Status

De systemansvariga arbetar med att ta fram ett förslag.

Ärendet förväntas inkomma till Ei

18 juni 2019

Ei förväntas fatta beslut i ärendet

18 december 2019

Frågor om pågående ärende

Har ni frågor om pågående ärende är ni välkomna att kontakta oss.

Ärendenummer

2018-100279