Senast 18 månader efter denna förordnings ikraftträdande ska alla systemansvariga för överföringssystem (systemansvariga) i ett synkronområde utarbeta ett förslag till gemensamma avräkningsregler som är tillämpliga på alla oavsiktliga energiutbyten. Förslaget ska inkludera följande krav:

(a) Priset för oavsiktliga utbyten av energi som tas ut från synkronområdet ska återspegla priserna för aktiverad balansenergi uppåt för processen för frekvensåterställning eller processen för reserversättning för detta synkronområde.

(b) Priset för oavsiktliga utbyten av energi som matas in i synkronområdet ska återspegla priset för aktiverad balansenergi nedåt för processen för frekvensåterställning eller processen för reserversättning för detta synkronområde.

Förslagen till gemensamma avräkningsregler för oavsiktliga energiutbyten mellan systemansvariga ska säkerställa en rättvis och likvärdig fördelning av kostnader och fördelar dem emellan.

Status

De systemansvariga arbetar med att ta fram ett förslag.

Ärendet förväntas inkomma till Ei

18 juni 2019

Ei förväntas fatta beslut i ärendet

18 december 2019

Frågor om pågående ärende

Har ni frågor om pågående ärende är ni välkomna att kontakta oss.

Ärendenummer

2018-100278