Senast 18 månader efter denna förordnings ikraftträdande ska alla asynkront anslutna systemansvariga för överföringssystem som avsiktligt utbyter energi mellan synkronområden utarbeta ett förslag till gemensamma avräkningsregler som är tillämpliga på alla avsiktliga energiutbyten som ett resultat av en eller båda av följande:

(a) Frekvenshållningsprocessen i enlighet med artiklarna 172 och 173 i kommissionens förordning (EU) 2017/1485 [SO].

(b) Rampbegränsningar för aktiv uteffekt på synkronområdesnivå i enlighet med artikel 137 i kommissionens förordning (EU) 2017/1485 [SO].

Status

De systemansvariga arbetar med att ta fram ett förslag.

Ärendet förväntas inkomma till Ei

18 juni 2019

Ei förväntas fatta beslut i ärendet

18 december 2019

Frågor om pågående ärende

Har ni frågor om pågående ärende är ni välkomna att kontakta oss.

Ärendenummer

2018-100277