Förslag till gemensamma avräkningsregler som är tillämpliga på alla avsiktliga energiutbyten som ett resultat av en eller flera av följande processer i enlighet med artiklarna 146, 147 och 148 i förordning (EU) 2017/1485

(a) Processen för reserversättning

(b) Processen för frekvensåterställning med manuell aktivering

(c) Processen för frekvensåterställning med automatisk aktivering

(d) Processen för nettning av obalanser

Status

Den 18 december 2018 inkom Svenska kraftnät med ett förslag till regler för avräkning mellan systemansvariga för överföringssystem för det avsiktliga energiutbytet.

Ei har enligt förordningen sex månader på sig att, tillsammans med övriga tillsynsmyndigheter, analysera det framtagna förslaget. Baserat på analysen kommer tillsynsmyndigheterna antingen godkänna förslaget eller begära ändringar som krävs för att ett godkännande ska vara möjligt.

I juni 2019 kom Ei överens med övriga tillsynsmyndigheter att förslaget inte kan godkännas utan att vissa ändringar görs.

I augusti 2019 skickade därför Ei en ändringsbegäran till Svenska kraftnät.

I november 2019 inkom Svenska kraftnät med ett reviderat förslag. Ei har nu två månader på sig att tillsammans med övriga tillsynsmyndigheter analysera förslaget och komma överens om förslaget kan godkännas.

I januari 2020 hänsköts förslaget till ACER.

ACER förväntas fatta beslut i ärendet

Juli 2020

Frågor om pågående ärende

Har ni frågor om pågående ärende är ni välkomna att kontakta oss.

Ärendenummer

2018-100274