Två eller flera systemansvariga får på eget initiativ eller på begäran av deras relevanta tillsynsmyndigheter utarbeta ett förslag till metod för en marknadsbaserad tilldelningsprocess för kapacitet mellan elområden.

Status

I december 2019 inkom Svenska kraftnät med ett förslag till metod för en marknadsbaserad tilldelningsprocess för kapacitet mellan elområden för kapacitetsberäkningsregionen Baltikum.

Ei har enligt förordningen sex månader på sig att, tillsammans med övriga berörda tillsynsmyndigheter, analysera det framtagna förslaget. Baserat på analysen kommer tillsynsmyndigheterna antingen godkänna förslaget eller begära ändringar som krävs för att ett godkännande ska vara möjligt.

I juni 2020 kom Ei tillsammans med övriga tillsynsmyndigheter överens om att förslaget inte kan godkännas utan att vissa ändringar görs. Förslaget har därför skickats tillbaka till Svenska kraftnät som nu har två månader att inkomma med ett reviderat förslag.

I augusti 2020 inkom Svenska kraftnät med ett reviderat förslag. Ei ska nu inom två månader, tillsammans med övriga berörda tillsynsmyndigheter, analysera det reviderade förslaget.

I oktober 2020 kom Ei tillsammans med övriga tillsynsmyndigheter överens om att förslaget inte kan godkännas utan att vissa ändringar görs. Förslaget har därför skickats tillbaka till Svenska kraftnät som nu har två månader på sig att inkomma med ett reviderat förslag.

I december 2020 inkom Svenska kraftnät med ett reviderat förslag. Ei ska nu inom två månader, tillsammans med övriga tillsynsmyndigheter, analysera det reviderade förslaget.

Ei förväntas fatta beslut i ärendet

Februari 2021

Frågor om pågående ärende

Har ni frågor om pågående ärende är ni välkomna att kontakta oss.

Ärendenummer

2019–103245