Inom det geografiska område där upphandlingen av balanskapacitet har ägt rum ska de systemansvariga tillåta leverantörer av balanstjänster att överföra sina skyldigheter att tillhandahålla balanskapacitet. Den eller de berörda systemansvariga får dock begära ett undantag från detta krav.

Status

I april 2019 inkom Svenska kraftnät med ett förslag till undantag.

Ei har enligt förordningen sex månader på sig att, tillsammans med övriga tillsynsmyndigheter i Norden, analysera det framtagna förslaget. Baserat på analysen kommer tillsynsmyndigheterna antingen godkänna förslaget eller begära ändringar som krävs för att ett godkännande ska vara möjligt.

I oktober 2019 kom Ei tillsammans med övriga tillsynsmyndigheter överens om att förslaget inte kan godkännas utan att vissa ändringar görs. Förslaget har därför skickats tillbaka till Svenska kraftnät som nu har två månader för att inkomma med ett reviderat förslag.

I december 2019 inkom Svenska kraftnät med ett reviderat förslag. EI har nu två månader att tillsammans med övriga tillsynsmyndigheter analysera förslaget och komma överens om förslaget kan godkännas.

I februari 2020 hänsköts förslaget till ACER.

ACER förväntas fatta beslut i ärendet

Augusti 2020

Frågor om pågående ärende

Har ni frågor om pågående ärende är ni välkomna att kontakta oss.

Ärendenummer

2018-101739