Metoden för att fastställa priser för balansenergi som är en följd av aktiveringen av bud på balansenergi för processen för frekvensåterställning ska tas fram i enlighet med artiklarna 143 och 147 i kommissionens förordning (EU) 2017/1485 [SO] och processen för reserversättning i enlighet med artiklarna 144 och 148 i kommissionens förordning (EU) 2017/1485 [SO].

Denna metod ska:

(a) grunda sig på marginalprissättning (pay-as-cleared)

(b) definiera hur aktiveringen av bud på balansenergi som aktiveras för andra ändamål än balansering påverkar priset på balansenergi, samtidigt som man säkerställer att åtminstone bud på balansenergi som aktiveras för intern hantering av överbelastning inte ska fastställa marginalpriset på balansenergi

(c) fastställa minst ett pris på balansenergi för varje avräkningsperiod för obalanser

(d) ge korrekta prissignaler och incitament för marknadsaktörer

e) ta hänsyn till prissättningsmetoden för tidsramarna för dagen före- och intradagsmarknaderna.

Status

Den 18 december 2018 inkom Svenska kraftnät med ett förslag.

Ei har enligt förordningen sex månader på sig att, tillsammans med övriga tillsynsmyndigheter i EU, analysera det framtagna förslaget. Baserat på analysen kommer tillsynsmyndigheterna antingen godkänna förslaget eller begära ändringar som krävs för att ett godkännande ska vara möjligt.

Ei förväntas fatta beslut i ärendet

18 juni 2019

Frågor om pågående ärende

Har ni frågor om pågående ärende är ni välkomna att kontakta oss.

Ärendenummer

2018-100273