Senast sex månader efter förordningens ikraftträdande och för alla planeringsområden i en medlemsstat, ska alla systemansvariga för överföringssystem (systemansvariga) i medlemsstaten utarbeta ett förslag vad gäller

(a) villkoren för leverantörer av balanstjänster,
(b) villkoren för balansansvariga parter.

Status

Den 18 juni 2018 inkom Svenska kraftnät med ett förslag till villkor för leverantörer av balanstjänster och balansansvariga parter.

I februari 2019 fattade Ei beslut om att villkoren inte kan godkännas utan att vissa ändringar görs.

I april 2019 inkom Svenska kraftnät med ett reviderat förslag.

I januari 2020 fattade Ei beslut om att villkoren inte kunde godkännas eftersom alla ändringar som Ei tidigare hade framförts inte hade omhändertagits.

Svenska kraftnät ska inkomma med ett reviderat förslag senast i september 2020.

I november 2020 inkom Svenska kraftnät med ett omarbetat förslag till villkor för leverantörer av balanstjänster och balansansvariga parter. Ei ska nu analysera det inkomna förslaget.

Ei förväntas fatta beslut i ärendet

I början av 2021

Frågor om pågående ärende

Har ni frågor om pågående ärende är ni välkomna att kontakta oss.

Ärendenummer

2018-100280