Senast sex månader efter förordningens ikraftträdande och för alla planeringsområden i en medlemsstat, ska alla systemansvariga för överföringssystem (systemansvariga) i medlemsstaten utarbeta ett förslag vad gäller

(a) villkoren för leverantörer av balanstjänster,
(b) villkoren för balansansvariga parter.

Status

Den 18 juni 2018 inkom Svenska kraftnät med ett förslag till villkor för leverantörer av balanstjänster och balansansvariga parter.

Ei förväntas fatta beslut i ärendet

December 2018

Frågor om pågående ärende

Har ni frågor om pågående ärende är ni välkomna att kontakta oss.

Ärendenummer

2018-100280