Senast sex månader efter förordningens ikraftträdande och för alla planeringsområden i en medlemsstat, ska alla systemansvariga för överföringssystem (systemansvariga) i medlemsstaten utarbeta ett förslag vad gäller

(a) villkoren för leverantörer av balanstjänster,
(b) villkoren för balansansvariga parter.

Status

Den 18 juni 2018 inkom Svenska kraftnät med ett förslag till villkor för leverantörer av balanstjänster och balansansvariga parter.

I februari 2019 fattade Ei beslut om att villkoren inte kan godkännas utan att vissa ändringar görs.

Därefter har Svenska kraftnät inkommit med ett reviderat förslag i april 2019.

Ei kommer att utvärdera det reviderade förslaget och begära ändringar eller godkänna förslaget senast 18 juni 2019.

Ei förväntas fatta beslut i ärendet

Juni 2019

Frågor om pågående ärende

Har ni frågor om pågående ärende är ni välkomna att kontakta oss.

Ärendenummer

2018-100280