Enligt förordningen ska en systemansvarig för överföringssystem publicera information om alla bud på balansenergi från dess planeringsområde(n), anonymiserade när så är nödvändigt, inte senare än 30 minuter efter utgången av den relevanta marknadstidsenheten.

Med förbehåll för godkännande i enlighet med artikel 18 får en systemansvarig för överföringssystem underlåta att offentliggöra uppgifter om erbjudna priser och volymer av balanskapacitet eller bud på balansenergi om det kan motiveras av skäl som gäller farhågor för marknadsmissbruk och om det inte är till skada för väl fungerande elmarknader.

Status

Den 8 september 2020 inkom Svenska kraftnät med ett förslag till undantag från publicering av information om enskilda bud.

Ei har enligt förordningen sex månader på sig att analysera det framtagna förslaget. Baserat på analysen kommer tillsynsmyndigheten antingen godkänna förslaget eller begära ändringar om det krävs för att ett godkännande ska vara möjligt.

Ei förväntas fatta beslut i ärendet

Hösten 2020

Frågor om pågående ärende

Har ni frågor om pågående ärende är ni välkomna att kontakta oss.

Ärendenummer

2020-103215