Två eller flera systemansvariga får på eget initiativ eller på begäran av deras relevanta tillsynsmyndigheter utarbeta ett förslag till metod för en marknadsbaserad tilldelningsprocess för kapacitet mellan elområden

Status

I april 2019 inkom Svenska kraftnät med ett förslag till metod för en marknadsbaserad tilldelningsprocess för kapacitet mellan elområden.

Ei har enligt förordningen sex månader på sig att, tillsammans med övriga tillsynsmyndigheter i Norden, analysera det framtagna förslaget. Baserat på analysen kommer tillsynsmyndigheterna antingen godkänna förslaget eller begära ändringar som krävs för att ett godkännande ska vara möjligt.

I oktober 2019 kom Ei tillsammans med övriga tillsynsmyndigheter överens om att förslaget inte kan godkännas utan att vissa ändringar görs. Förslaget har därför skickats tillbaka till Svenska kraftnät som nu har två månader att inkomma med ett reviderat förslag.

I december 2019 inkom Svenska kraftnät med ett reviderat förslag. Ei har nu två månader att tillsammans med övriga tillsynsmyndigheter analysera förslaget och komma överens om förslaget kan godkännas.

I februari 2020 hänsköts förslaget till ACER.

ACER förväntas fatta beslut i ärendet

Augusti 2020

Frågor om pågående ärende

Har ni frågor om pågående ärende är ni välkomna att kontakta oss.

Ärendenummer

2018–102456