Illustration Så här genomförs en EU-förordning
  1. TCO (Transmission system operator, det vill säga transmissionsnätsföretag) eller NEMO förbereder förslag utifrån givet slutdatum i förordningen
  2. Öppen konsultation (samråd) 
  3. TSO eller NEMO skickar in förslaget
  4. Tillsynsmyndigheter godkänner förslaget eller begär ändringar i förslaget

Elförordningarna beskriver inom vilka områden mer detaljerade metoder och villkor ska arbetas fram av transmissionsföretagen eller de nominerade elmarknadsoperatörerna, NEMO.

Förslagen lämnas till tillsynsmyndigheterna, som antingen kan godkänna eller begära ändringar av förslaget, en process som får ta högst 6 månader.

Vissa metoder och villkor ska tas fram av samtliga transmissionsnätsföretag eller alla NEMO gemensamt och godkännas av alla tillsynsmyndigheter inom EU. Därefter ska de genomföras på EU-nivå.

Andra ska tas fram, godkännas och genomföras på regional nivå eller i en medlemsstat. Detta innebär en stor förändring i hur metoder och villkor utarbetas och prövas.

Historiskt har det skett på nationell nivå och eventuell samordning med aktörer i andra länder har varit frivillig.

Om den grupp av tillsynsmyndigheter som ska samordna sina beslut inte kan komma överens får man inte fatta något nationellt beslut. I sådan fall beslutar ACER om metoderna och villkoren i stället.

Innan ACER får ta beslut, måste en majoritet av de nationella tillsynsmyndigheterna vara överens.

Aktörernas intressen bevakas bland annat av en europeisk kommitté av intressenter. Aktörer som distributionsnätsföretag, elhandlare och elproducenter involveras även direkt i utarbetande av metoder och villkor genom att transmissionsnätsföretagen och NEMO har skyldighet att hämta in synpunkter innan förslagen lämnas till tillsynsmyndigheterna. Energimarknadsinspektionen (Ei) och övriga tillsynsmyndigheter har även i flera fall valt att genomföra egna samråd.

De godkända metoderna och villkoren ska genomföras av de aktörer som lämnat in respektive förslag, det vill säga berörda transmissionsnätsföretag och NEMO. Tiden för genomförande är ofta en lång process eftersom metoderna och villkoren i många fall kräver utveckling av gemensamma verktyg och IT-strukturer. Det gör att de konsekvenser besluten får för marknadens utformning ännu inte slagit igenom.