1. Europeiska kommissionen identifierar och prioriterar

Första steget i processen är att Europeiska kommissionen identifierar och prioriterar inom vilka områden gemensamma europeiska regler ska tas fram.

2. ACER tar fram ramriktlinje

Efter detta steg tar ACER fram ramriktlinjer i samarbete med alla medlemsstaters tillsynsmyndigheter. Innan ACER beslutar om en ramriktlinje erbjuds möjlighet till samråd, och remissynpunkter samlas in muntligt och skriftligt från olika intresseorganisationer. På detta vis har svenska aktörer och intressenter möjlighet att lämna synpunkter.

3. ENTSO bereder

När ramriktlinjerna beslutats skriver det europeiska nätverket av transmissionsnätsföretag, ENTSO-E (för el) och ENTSOG (för gas), ett förslag till förordning. Det görs i samarbete med alla europeiska transmissionsnätsföretag. Sverige representeras av Svenska kraftnät för el och Swedegas för naturgas. Även i denna fas genomförs samråd.

4. ACER granskar

När ENTSO är klara med ett förslag till förordning granskar ACER förslaget för att bedöma om det är i linje med ramriktlinjen. ACER lämnar ett positivt eller negativt yttrande till ENTSO.

5. Omarbetning efter ACER:s granskning

ENTSO justerar förslaget för att sedan låta ACER ta ställning på nytt. Om ACER inte har några invändningar föreslår ACER Europeiska kommissionen att reglerna ska antas.

6. Förberedande lagstiftningsprocess mellan Europeiska kommissionen, medlemsstaterna, ACER och ENTSO

När ACER lämnat ett positivt yttrande till Europeiska kommissionen, är det kommissionens uppgift att se till att reglerna blir juridiskt bindande i form av en förordning. Det innebär att reglerna inte behöver genomföras i den nationella lagstiftningen, eftersom en förordning gäller direkt i varje medlemsstat. De förslag till regler som utarbetats av ENTSO-E respektive ENTSOG går till kommittéförfarande.

7. Kommittén inleder ett slutförande av förslaget till förordning

Kommittéförfarandet är medlemsstaternas process för att godkänna en förordning. Under denna process kan texter och innehåll ändras.

8. Europaparlamentet och rådet godkänner förslaget

När kommittéförfarandet är avslutat lämnar Europeiska kommissionen förslaget till förordning till Europaparlamentet och rådet. Parlamentet och rådet har 4–6 månader på sig att antingen anta eller förkasta förslaget.

9. Förordningen träder i kraft

Europeiska kommissionen antar förordningen vid ett kommissionsbeslutsmöte. Sedan publiceras förordningen i Europeiska unionens tidning (EUT) och träder i kraft 20 dagar efter publicering.

Förordningen börjar gälla direkt i Sverige (eventuella undantag beskrivs i förordningen).