Europeiska kommissionen och ACER

Europeiska kommissionen har tagit initiativ till ett flertal förordningar och lotsat förslagen genom beslutsprocessen. Kommissionens roll är också att följa upp att medlemsstaterna följer de beslutade reglerna.

ACER är en myndighet som ska främja samarbetet mellan energitillsynsmyndigheterna i Europa. Den har haft en viktig roll i arbetet med att ta fram förordningarna. ACER tar över beslutsfattandet om de europeiska tillsynsmyndigheterna inte är överens.

Transmissionsnätsföretagen och deras nätverk

Transmissionsnätsföretagen är systemansvariga för överföringssystem i EU. Många förordningar handlar om att ge ramar för de metoder och villkor som transmissionsnätsföretagen ska utarbeta på egen hand eller tillsammans med andra europeiska transmissionsnätsföretag.

Svenska kraftnät är systemansvarig för el i Sverige och är medlem i ENTSO-E, ett europeiskt nätverk för transmissionsnätsföretag inom elområdet. Nätverket har en central roll i att ta fram förslag till metoder och villkor.

Swedegas är Sveriges transmissionsnätsföretag för gas och är medlem i ENTSOG, det europeiska nätverket för transmissionsnätsföretag för naturgas.

Nominerade elmarknadsoperatörer

Det ska finnas minst en nominerad elmarknadsoperatör, NEMO, i varje elområde. I Sverige är det Energimarknadsinspektionen (Ei) som utser NEMO, och Ei har efter ansökan utsett Nord Pool. Även EPEQSPOT har rätt att bedriva verksamhet i Sverige. De nominerade elmarknadsoperatörerna, de utsedda elbörserna, ska utföra den gemensamma dagen före- och intradagskopplingen, och har en central roll enligt förordningarna.

Energimarknadsinspektionen (Ei) - nationell tillsynsmyndighet

Varje medlemsstat ska utse en nationell energitillsynsmyndighet. Energimarknadsinspektionen, Ei, är tillsynsmyndighet i Sverige. Tillsynsmyndigheternas viktigaste uppgift i genomförandet av förordningarna är att godkänna de metoder och villkor som föreslås av transmissionsnätsföretag och nominerade elmarknadsoperatörer, godkänna ansökningar och meddela undantag.

Läs mer om internationella samarbetsorganisationer och energimarknadens aktörer