Detaljerade rättsligt bindande regler har förhandlats fram och beslutas i form av nätföreskrifter (nätkoder) och kommissionsriktlinjer (riktlinjer), EU-förordningar. Dessa EU-förordningar sätter spelreglerna för den gemensamma inre marknaden för el och gas. 

När förordningarna träder i kraft är de direkt bindande

Nu genomförs dessa regler vilket betyder att det omgående påverkar marknadens aktörer för el och naturgas, till exempel nätföretag, producenter, elhandlare, tillverkare av utrustning, kunder och energitjänsteföretag.

Uppdrag att delta i arbetet med EU-förordningarna för svensk räkning

Energimarknadsinspektionen (E) har i uppdrag att delta i arbetet med EU-förordningarna och vi har bland annat analyserat och sammanfattat innebörden för varje framtagen nätföreskrift och kommissionsriktlinje (EU-förordning). I sammanfattningen presenterade vi vad det förväntades få för konsekvenser för svenska konsumenter, företag och andra aktörer. Sammanfattningen innehöll också en bedömning av vad möjliga avsteg från EU-förordningen kan innebära.

I regleringsbrevet 2016

I regleringsbrevet (2016) fick Ei uppdrag att utreda behovet av kompletterande nationella föreskrifter med anledning av att några av de nya EU-förordningarna hade trätt i kraft, eller förväntades träda i kraft. Vi bedömde att det i flera fall var nödvändigt med anpassningar av det svenska regelverket med anledning av de nya EU-förordningarna.

I regleringsbrevet 2018

I regleringsbrevet för 2018 fick Ei i uppdrag att på ett enkelt sätt sammanfatta hur de nya EU-förordningarna och kompletterande regelverken på nationell nivå (inklusive myndighetsföreskrifter) kommer att påverka den svenska elmarknaden och dess aktörer.

Bild Broschyr Nya EU-förordningar

Vi har gjort en rapport och en sammanfattande broschyr av rapporten som beskriver kortfattat el- och gasmarknaderna, EU-förordningarna, deras konsekvenser och vad som pågår i genomförandet. Rapporten och broschyren går att ladda ner i PDF-format här nedan. Den sammanfattande broschyren går även att beställa från oss, skicka ett mejl till registrator@ei.se

Läs mer om EU-förordningar för el och gas