Alla marknadsaktörer (nätanvändare, nätoperatörer, nominerade elmarknadsoperatörer, systemansvariga för överföringssystem, systemansvariga för distributionssystem och nationella tillsynsmyndigheter) kommer att vara delaktiga i den utveckling och samråd som behöver göras.

I de tre kommittéerna (en för marknadsreglerna, en för reglerna om anslutning och en för reglerna om säker drift) är den europeiska tillsynsmyndigheten ACER ordförande och den europeiska samarbetsorganisationen ENTSO-E deltar. De tre kommittéerna är ett komplement till den information och de samråd som, enligt förordningarna, krävs vid genomförande av reglerna.

Bland de huvudsakliga målen/syftena för kommittéerna kan nämnas att bidra till övervakning av genomförandet.

Till exempel i förordningen RfG (artikel 11) beskrivs att "ACER och ENTSO-E ska organisera deltagande av intressenter avseende kraven för nätanslutning av kraftproduktionsanläggningar och andra aspekter av genomförandet av denna förordning. Detta ska inbegripa regelbundna möten med intressenter för att kartlägga problem och föreslå förbättringar, särskilt rörande kraven för nätanslutning av kraftproduktionsanläggningar".

I förordningen DCC (artikel 10) nämns att detta ska "innefatta regelbundna möten med berörda parter för att identifiera problem och föreslå förbättringar" och i förordningen SO (artikel 10) att det "ska inbegripa regelbundna möten med intressenter för att kartlägga problem och föreslå förbättringar i fråga om säker systemdrift".

I förordningen CACM (artikel 11) nämns "regelbundna möten med intressenter för att kartlägga problem och föreslå förbättringar, särskilt rörande den gemensamma dagen före- och intradagskopplingen".

För att genomförandet ska bli bra är det viktigt att intressenterna kan får möjlighet att engagera sig och ställa frågor. Därför finns "The European Network Codes Stakeholder Committees", ESC*, det vill säga en europeisk kommitté av intressenter berörda av dessa förordningar.

Dessutom ska kommittéerna bidra till en välinformerad beslutsprocess för de metoder som återstår att tas fram för genomförandet av förordningarna.

Ei har hämtat information om ESC från bland annat ENTSO-E:s webbplats. Där hittar du också frågor och svar som uppdateras efter hand. Vi hänvisar därför till webbplatsen där frågan när som helst kan tas upp för diskussion igen och ett nytt förtydligande göras.

*ESC är en europeisk kommitté av intressenter berörda av dessa förordningar och de har som uppgift att bidra till övervakning av genomförandet av reglerna. ESC behandlar frågor löpande och kan när som helst besvara en fråga som kommit in. Det är alltid svaret som finns i "issue logger " på webbplatsen för ESC som är det rätta.