Arbetet med att granska de inrapporterade uppgifterna påbörjades den 1 april. Beslut kommer fattas löpande fram till och med den 31 oktober 2020. Samtliga beslut kommer löpande att publiceras på vår webb.

Vad händer efter den 31 oktober?

Efter att Ei fattat samtliga beslut för perioden 2016–2019 kommer vi att påbörja arbetet med att besluta om avvikelser från intäktsramen i enlighet med ellagen. Dessa beslut kommer att påverka intäktsramen för den pågående tillsynsperioden 2020–2023.

Detta innebär att Ei jämför nivån på de intäkter som elnätsföretaget har haft under tillsynsperioden 2016–2019 med intäktsramen för perioden. Vid denna bedömning kommer Ei att ta hänsyn till såväl det beslut som Ei fattat efter perioden, dvs det arbete som nu pågår, som de eventuella över- eller underskott som Ei sen tidigare har beslutat om i så kallade tilläggsbeslut för perioden 2016–2019. I dessa redan tidigare fattade tilläggsbeslut för perioden 2016–2019 framgår om det finns avvikelser från intäktsramen för perioden 2012–2015 som ska beaktas när intäkterna för perioden ska stämmas av mot intäktsramen. 

Arbetet med de så kallade tilläggsbesluten för tillsynsperioden 2020–2023 beräknas vara färdigt till sommaren 2021. 

Information om Ei:s fortsatta arbete med intäktsramarna

by , https://ei.se, 2020-06-11 11:55:32

Ei arbetar just nu med att ompröva intäktsramarna efter tillsynsperioden 2016–2019. Anledningen till att vi gör det är att vissa inrapporterade uppgifter inför tillsynsperioden var prognoser, såsom exempelvis uppgifterna om företagens planerade investeringar och utrangeringar. Efter att perioden har löpt ut har elnätsföretagen rapporterat in det faktiska utfallet och Ei har då att ta hänsyn till detta i ytterligare ett beslut för tillsynsperioden 2016–2019.

Arbetet med att granska de inrapporterade uppgifterna påbörjades den 1 april. Beslut kommer fattas löpande fram till och med den 31 oktober 2020. Samtliga beslut kommer löpande att publiceras på vår webb.

Vad händer efter den 31 oktober?

Efter att Ei fattat samtliga beslut för perioden 2016–2019 kommer vi att påbörja arbetet med att besluta om avvikelser från intäktsramen i enlighet med ellagen. Dessa beslut kommer att påverka intäktsramen för den pågående tillsynsperioden 2020–2023.

Detta innebär att Ei jämför nivån på de intäkter som elnätsföretaget har haft under tillsynsperioden 2016–2019 med intäktsramen för perioden. Vid denna bedömning kommer Ei att ta hänsyn till såväl det beslut som Ei fattat efter perioden, dvs det arbete som nu pågår, som de eventuella över- eller underskott som Ei sen tidigare har beslutat om i så kallade tilläggsbeslut för perioden 2016–2019. I dessa redan tidigare fattade tilläggsbeslut för perioden 2016–2019 framgår om det finns avvikelser från intäktsramen för perioden 2012–2015 som ska beaktas när intäkterna för perioden ska stämmas av mot intäktsramen. 

Arbetet med de så kallade tilläggsbesluten för tillsynsperioden 2020–2023 beräknas vara färdigt till sommaren 2021. 

Copyright 2021 Ei.se. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.