Elnätsavgifterna granskas av Energimarknadsinspektionen (Ei), genom att det på förhand sätts en ram för företagens intäkter (intäktsram). Intäktsramarna gäller för fyra år i taget.

För den första perioden med förhandsreglering år 2012–2015 ansökte elnätsföretagen totalt om 183 miljarder i intäktsramar. Ei:s ursprungliga beslut begränsade ramarna till cirka 150 miljarder kronor sammanlagt. Det motsvarar en årlig ökning av elnätsavgifterna på 2 procent per år.

96 beslut överklagades för tillsynsperioden 2012-2015

96 av de cirka 180 besluten överklagades av elnätsföretagen till Förvaltningsrätten i Linköping. Förvaltningsrättens domar som kom i december 2013 innebar att förvaltningsrätten gick på företagens linje och att elnätsavgifterna totalt kunde uppgå till 196 miljarder, vilket var mer än företagen ursprungligen ansökt om.

Ei överklagade sammanlagt 93 domar till Kammarrätten i Jönköping. I de tre pilotmålen gick även kammarrätten på företagens linje. Genom domarna har kammarrätten tagit ställning till de metodfrågor som är av avgörande betydelse för beräkningen av intäktsramarna i samtliga 93 överklagade mål.

I december 2014 överklagade Ei kammarrättens domar till Högsta förvaltningsdomstolen. Den 23 mars 2015 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen att Ei inte får prövningstillstånd. Det innebär att processerna nu är helt avslutade och kammarrättens avgöranden står fast.

Processerna har varit mycket omfattande och visat på ett behov av tydligare regler vid bedömningen av företagens intäktsramar. Regeringen fattade därför, efter Ei:s förslag, i september 2014 beslut om nya tydligare regler genom en ny förordning om intäktsram för elnätsföretag. Den nya förordningen innebär att det införs en tydligare reglering för att säkerställa att elnätsföretagens avgifter är skäliga. Samtidigt ger regleringen elnätsföretagen bättre förutsättningar att investera och modernisera sina elnät. Reglerna ska tillämpas första gången nästa tillsynsperiod, 2016–2019.

Överklagande för period 2012-2015 avsåg främst övergångsmetoden och avkastningen

Överklagandena för perioden 2012-2015 avsåg främst vad som kom att kallas övergångsmetoden och avkastningen (kalkylräntan). Övergångsmetoden var en del i Ei:s metod och innebar att intäktsramarna, för att bli skäliga, begränsades utifrån elnätsföretagens historiska avgifter. Denna metod underkände förvaltningsrätten och kammarrätten. När det gäller kalkylräntan hade Ei fastställt den till 5,2 procent. Domstolen ändrade den till 6,5 procent.

Ei ansåg att nivån på kalkylräntan för 2012–2015 var omotiverat hög för en verksamhet med osedvanligt låg risk och överklagade bland annat därför domarna till Högsta förvaltningsdomstolen. Ei fick dock inte prövningstillstånd. Övergångsmetoden har genom de ändringar i reglerna som beskrivits ovan nu spelat ut sin roll. Nu är regleringen tydligare och leder till rimligare nivåer på intäktsramarna. Detta innebär också att kommande domstolsprocesser antas bli mindre omfattande.

Inför tillsynsperioden 2016-2019 har 81 beslut om intäktsramar överklagats

Inför tillsynsperioden 2016–2019 har Ei fattat 185 beslut om intäktsramar. Av dessa har 81 överklagats till förvaltningsrätten. Ei räknar med att den stora frågan i domstolarna för denna period kommer att vara nivån på kalkylräntan.

Nivån på intäktsramarna

Här nedan visas nivån på intäktsramarna när det gäller ansökta belopp och beslutade ramar för tillsynsperioden 2016–2019 och ursprungliga beslut och ramar efter domstolsprocesserna för tillsynsperioden 2012–2015, samt historiska intäkter för perioden 2010–2013. Värdena i miljarder kronor är:

Beslutade ramar 2016–2019 164
Ansökta belopp 2016–2019 176
Ramar efter domstolsprocesser 2012–2015 196
Ursprungliga beslut 2012–2015 160
Historiska intäkter 2010–2013

153

Ei publicerar uppgifter om intäktsramarna

Vi publicerar uppgifter om den intäktsram som samtliga elnätsföretag har föreslagit och vilken ram som Ei har beslutat. Det framgår också om något elnätföretag har överklagat Ei:s beslut om intäktsram. För mer information läs här: