De skäliga kostnader som företagen ska få täckning för i intäktsramarna delas in i kapitalkostnader samt påverkbara och opåverkbara löpande kostnader. Hur de olika delarna i intäktsramen hänger ihop kan du läsa mer om här.

Kapitalkostnad

Kapitalkostnad är kostnad för att använda kapital, i form av exempelvis elledningar och nätstationer (kapitalbas). Kostnaden utgörs av två delar, kostnad för kapitalförslitning (avskrivning) och kostnad för kapitalbindning (avkastning).

Kapitalbasen värderas utifrån nuanskaffningsvärde och avkastningen beräknas med en real kalkylränta före skatt (fastställt av Ei till 4,53 procent för 2016–2019 och av kammarrätten till 6,5 procent för 2012–2015). När kapitalkostnaderna beräknas tar Ei hänsyn till samtliga av elnätsföretagets investeringar under respektive tillsynsperiod.

Avkastningen påverkas också av dels kvaliteten i elnätsverksamheten, dels hur effektivt nätet utnyttjas. Kvaliteten bedöms utifrån avbrott i överföringen. Avgörande vid bedömningen av effektiviteten är andelen nätförluster, kostnader för överliggande och angränsande nät, samt belastningen på nätet. Denna del kan dock endast påverka intäktsramens storlek med 5 procent uppåt eller nedåt.

Opåverkbara kostnader

Opåverkbara kostnader är bland annat kostnader för nätförluster, abonnemang till överliggande och angränsande nät och kostnader för myndighetsavgifter. Elnätsföretagen får full täckning för opåverkbara kostnader.

Påverkbara kostnader

Exempel på påverkbara kostnader är kostnader för drift och underhåll samt kundspecifika kostnader för exempelvis mätning, beräkning och rapportering. Ei använder elnätsföretagens historiska kostnader 2010–2013 som utgångspunktför att fastställa de påverkbara kostnaderna.

För att kunderna ska få del av förväntade produktivitetsökningar innehåller regleringen ett krav på effektivisering (effektiviseringskrav). Ei har för tillsynsperioden 2016–2019 beräknat individuella effektiviseringskrav för varje elnätsföretag. Det lägsta kravet är 1 procent per år och det högsta 1,82 procent per år.