Dokument för avstämning av intäktsramar tillsynsperiod 2012-2015

TitelDatumStatus
Handbok för redovisning av intäktsram vid avstämningen 2016 v1.1 (pdf 2 MB) 2016-02-18 Publicerad
Excelmall för uppladdning av data om investeringar och utrangeringar i KENT Förhandsreglering (xlsx 7 MB) 2016-02-02 Publicerad
XML-specifikation för uppladdning av data om investeringar och utrangeringar i KENT Förhandsreglering v1.0 (pdf 176 KB) 2015-10-09 Publicerad
XML-schema för  uppladdning av data om investeringar och utrangeringar i KENT Förhandsreglering v1.0 2015-10-09 Publicerad
Excel-mall för rapportering av korrigering i ingående kapitalbas per den 31 december 2010 (xlsx 6 MB) 2015-12-22 Publicerad

Ei:s rapporter och angränsande dokument

TitelDatumStatus
Förhandsreglering av elnätsavgifter - principiella val i viktiga frågor (pdf 1 MB) 2009-10-02 Beslutad
Löpande kostnader i förhandsregleringen - grundprinciper vid beräkning (pdf 635 KB) 2010-05-07 Beslutad
Kvalitetsbedömning av elnät vid förhandsreglering (pdf 502 KB) 2010-06-08 Beslutad
Värdering av elnätsföretagens kapitalbas i förhandsregleringen (pdf 852 KB) 2010-06-16 Beslutad
Nedanstående fyra dokument är inte längre aktuella. För att se dessa hänvisas till detta dokument (pdf 1 MB). Alternativa dokument hittas längre ner på den här sidan under rubriken Övriga dokument.    
          Bilaga 6a 2010-06-16  
          Bilaga 6b 2010-06-16  
          Bilaga 6b (fackmatris) 2010-06-16  
          Bilaga 6c 2010-06-16  
Förhandsregleringens krav på effektiviseringar - intäktsramen för löpande kostnader (pdf 841 KB) 2010-06-23 Beslutad
Förhandsprövning av elnätstariffer - slutrapport inför första tillsynsperioden 2012-2015 (pdf 479 KB) 2010-12-22 Beslutad

Ei:s PM

TitelDatumStatus
Normvärden för anläggningar med spänning upp till och med 24 kV (pdf 628 KB) 2010-11-04 Beslutad
Normvärden för anläggningar med spänning över 24 kV (pdf 588 KB) 2010-11-04 Beslutad
Komplettering av normvärdeslista för anläggningar med spänning upp till och med 24 kV (pdf 151 KB) 2010-11-29 Beslutad
Slutliga normvärden för elnätsanläggningar i första tillsynsperioden 2012-2015 (pdf 234 KB) 2011-02-03 Beslutad
Ränta vid omräkning från kapitalkostnad till löpande kostnad i förhandsregleringen (pdf 169 KB) 2011-02-03 Beslutad
Kalkylränta i elnätsverksamhet (pdf 1 MB) 2011-09-30 Beslutad
          Beräkning av kalkylränta (xls 77 KB) 2011-09-30 Publicerad

Konsultrapporter

KonsultTitelDatum
KTH Utvärdering av EKM (pdf 3 MB) 2010-12-21
Sweco Standardkostnader regionnätet (pdf 231 KB) 2009-02-01
Sweco EBR Kapitalbasvärdering (pdf 1 MB) 2009-09-08
Sweco Reglering av elnätsföretagens intäkter - utformning av den kvalitetsberoende komponenten (pdf 155 KB) 2009-12-22
Sweco Reglering av elnätsföretagens intäkter - reglermässiga avskrivningstider (pdf 122 KB) 2010-01-22
Sweco Reglering av elnätsföretagens intäkter - normprislista i pilotförsök (pdf 387 KB) 2010-01-25
Sweco Reglering av elnätsföretagens intäkter - pilotprojekt löpande kostnader (pdf 371 KB) 2010-01-31
Ernst & Young Anskaffningsvärden i elnätsverksamhet (pdf 226 KB) 2010-03-29
Ernst & Young Anskaffningsvärden i elnätsverksamhet, tilläggsrapport (pdf 293 KB) 2010-04-09
Ernst & Young WACC och rörelsekapital - Slutrapport (pdf 283 KB) 2010-05-19
Hagman Energy AB Stickprovsundersökning för att verifiera normvärden (pdf 538 KB)  
Grontmij AB Verifiering av normvärdeslista (pdf 3 MB) 2011-02-14
ÅF Värdering av framtagna normvärdeslistor för reginnätsanläggningar MED BILAGOR (pdf 7 MB) 2011-02-14
SCB Metodrapport för faktorprisindex avseende elnätsföretag åt Energimarknadsinspektionen januari 2011 (pdf 265 KB) 2011-02-28
Grant Thornton Estimering av kalkylränta (WACC) för elnätsverksamhet under tillsynsperioden 2012-2015 (pdf 410 KB) 2011-05-13
Ernst & Young Estimering av kalkylränta för elnätsverksamhet för åren 2012-2015 (pdf 341 KB) 2011-05-13

Externa PM

FörfattareTitelDatum
Jan Bergstrand Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet (pdf 134 KB) 2009-12-04
Göran Bergendahl Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet – kommentarer (pdf 107 KB) 2010-02-16
Stefan Yard Yttrande avseende PM ”Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet” (pdf 177 KB) 2010-03-04

Föreskrifter

TitelDatumStatus
Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om redovisning av nätverksamhet (pdf 68 KB)
Dessa föreskrifter ersätter NUTFS 1998:1.
2013-01-07 I kraft

EIFS 2013:2 Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om skyldighet att rapportera elavbrott för bedömning av leveranskvaliteten i elnäten (pdf 50 KB)
Dessa föreskrifter ersätter STEMFS 2010:5.

2013-12-03 I kraft
EIFS 2010:6 Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om nätkoncessionshavares förslag till intäktsram och insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek; (pdf 228 KB) 2010-10-15 I kraft
EIFS 2011:1 Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om vad som avses med kvaliteten i nätkoncessionshavarens sätt att bedriva nätverksamheten vid fastställande av intäktsram; (pdf 199 KB) 2011-03-24 I kraft

Förordningar

TitelDatumStatus
Elförordning (2013:208) 2013-04-25 I kraft
Förordning (1995:1145) om redovisning av nätverksamhet 1995-10-26 I kraft
Förordning (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el 1999-07-08 I kraft
Förordning (2010:304) om fastställande av intäktsram enligt ellagen (1997:857) 2010-04-29 I kraft

Lagar

TitelDatumStatus
Ellagen (1997:857) Väsentliga delar för förhands-regleringen trädde i kraft 2010-01-01 och 2012-01-01 I kraft

Övriga dokument

TitelDatumStatus
Statens Offentliga Utredningar 2007:99, Förhandsprövning av nättariffer m.m (pdf 3 MB) Nov 2007 Delbetänkande
Regeringsuppdrag: "Förslag förordning kapitalbas" (pdf 3 MB) 2009-02-29 Slutlig
Regeringens proposition 2008/09:141 (pdf 1 MB) 2009-03-05 Slutlig
SCB:s Faktorprisindex för byggnader   Publicerade data
          Startsida för denna statistik    
          Byggkostnadsutvecklingen 1910 - 2019    
          Excelfil innehållande statistiska data t.o.m. 2019 (Extern fil)    
Excelfil för sammanställning av intäktsram enligt EI:s schablonmetod    
          Intäktsram beräkning v2.3 (xlsx 1 MB) för Excel 2007-2010 2011-02-17 Slutlig
          Intäktsram beräkning v2.3 (xls 5 MB) för Excel 2003 och äldre 2011-02-17 Slutlig
          Följebrev samt instruktion (pdf 264 KB) 2010-12-02 Publicerad
Kodöversättningslista för trafo, jordkabel och luftledning (xlsx 43 KB) 2010-11-18 Publicerad
Normvärdeslista (xlsx 130 KB) 2015-08-28 Publicerad
Fackmatrislista v3.0 (pdf 52 KB) 2011-02-04 Slutlig
XML-specifikation för import av kapitalbasdata till IT-systemet Kent v.1.2 (pdf 105 KB) 2010-12-02 Uppdaterad
XML-schema för import av kapitalbasdata till IT-systemet Kent v.1.2 2010-12-02 Uppdaterad
Handbok för redovisning av intäktsram - Förhandsreglering av elnätsföretag Version 3.1 (pdf 3 MB) 2011-03-01 Publicerad
          Bilaga 2 Tabell Översättningslista trafo upp t.o.m. 24 kV version 2 (xls 20 KB) 2011-03-05 Publicerad
          Bilaga 2 Tabell Översättningslista ledningar över 24 kV version 1 (xls 48 KB) 2010-12-16 Publicerad
          Bilaga 2 Tabell Översättningslista ledningar upp t.o.m. 24 kV version 2 (xls 89 KB) 2010-12-16 Publicerad
Faktorprisindex för elnätsföretag (pdf 125 KB) 2010-12-28 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2010 - Lokalnät (pdf 47 KB) 2010-12-28 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2011 - Lokalnät (pdf 15 KB) 2011-10-03 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2012 - Lokalnät (pdf 16 KB) 2013-01-24 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2013 - Lokalnät (PDF 15 KB) 2014-06-26 Uppdaterad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2014 - Lokalnät (pdf 15 KB) 2014-10-28 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2015 - Lokalnät (pdf 16 KB) 2015-10-06 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2016 - Lokalnät (pdf 16 KB) 2016-10-04 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2017 - Lokalnät (pdf 41 KB) 2017-10-17 Publicerad 
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2018 - Lokalnät (pdf 110 KB) 2018-10-10 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2010 - Regionnät (pdf 46 KB) 2010-12-28 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2011 - Regionnät (pdf 15 KB) 2011-10-03 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2012 - Regionnät (pdf 16 KB) 2013-01-24 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2013 - Regionnät (PDF 15 KB) 2014-06-26 Uppdaterad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2014 - Regionnät (pdf 15 KB)  2014-10-28 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2015 - Regionnät (pdf 16 KB) 2015-10-06 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2016 - Regionnät (pdf 15 KB) 2016-10-04 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2017 - Regionnät (pdf 41 KB) 2017-10-17 Publicerad 
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2018 - Regionnät (pdf 110 KB) 2018-10-10 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2010 - Stamnät (pdf 44 KB) 2010-12-28 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2011 - Stamnät (pdf 13 KB) 2011-10-03 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2012 - Stamnät (pdf 13 KB) 2013-01-24 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2013 - Stamnät (PDF 12 KB) 2014-06-26 Uppdaterad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2014 - Stamnät (pdf 14 KB) 2014-10-28 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2015 - Stamnät (pdf 14 KB) 2015-10-06 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2016 - Stamnät (pdf 14 KB) 2016-10-04 Publicerad
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2017 - Stamnät (pdf 40 KB) 2017-10-17 Publicerad 
          Faktorprisindex för elnätsföretag 2018 - Stamnät (pdf 107 KB) 2018-10-10 Publicerad