Ei publicerar uppgifter om den intäktsram som samtliga elnätsföretag har föreslagit och vilken ram som Ei har beslutat. Det framgår också om elnätsföretaget har överklagat Ei:s beslut om intäktsram. Läs mer under 2012-2015 eller 2016-2019.

Elnätsföretagens intäktsramar 2020-2023

Elnätsföretagens intäktsramar 2016-2019

Elnätsföretagens intäktsramar 2012-2015

Syftet med förhandsregleringen

Elnätsföretagens intäktsramar reglerar vad elnätsföretagen får ta ut i avgifter av sina kunder. Elnätsavgifterna ska enligt ellagen vara skäliga, objektiva och icke-diskriminerande. Intäktsramen regleras i förhand och gäller för fyra år i taget. Syftet med förhandsregleringen är att säkerställa att kunderna får betala ett skäligt pris för elnätstjänsten och ge kunderna en långsiktig leveranssäkerhet, samt trygga den svenska elförsörjningen. Förhandsregleringen bidrar också till att elnätsföretagen får stabila och långsiktiga villkor för sin elnätverksamhet.

Elnätsföretagens verksamhet ska bedrivas effektivt och till rimliga kostnader

Intäktsramen ska täcka skäliga kostnader för att bedriva elnätsverksamhet under tillsynsperioden och ge elntäsföretaget en rimlig avkastning på det kapital som krävs för att bedriva verksamheten. När intäktsramen bestäms tas hänsyn till kvaliteten i nätkoncessionshavarens sätt att bedriva elnätsverksamheten. Det är Ei som bestämmer intäktsramens storlek.

Om elnätsföretagets intäkter avviker från intäktsramen

Om ett elnätsföretags intäkter avviker från intäktsramen påverkar det intäktsramen för den kommande tillsynsperioden. Om företagets intäkter har varit lägre än vad ramen medger innebär det att intäktsramen för kommande period höjs med motsvarande belopp.

Om elnätsföretaget har överskridit ramen minskar intäktsramen för den kommande perioden. Om överträdelsen överstiger 5 procent tillkommer ett överdebiteringstillägg som ytterligare minskar intäktsramen.

I ellagen finns det också regler om omprövning av intäktsramarna under och efter tillsynsperioden, om tidpunkter för ansökan och beslut samt om periodisering av avgifter.

Om ett elnätsföretag tar ut mer än vad som är tillåtet

Om ett elnätsföretag tar ut mer av sina kunder än vad som är tillåtet får det kännbara konsekvenser för elnätsföretaget. Ei sänker elnätsföretagets intäktsram för nästa period med motsvarande belopp. Dessutom kan elnätsföretaget få betala en straffavgift om avgifterna överstigit intäktsramen med mer än 5 procent. 

Elnätsföretaget ansöker om intäktsram

I mars 2015 lämnade elnätsföretagen ett förslag till intäktsram. Ei prövade förslagen under perioden mars – oktober och i slutet av oktober hade Ei beslutat om intäktsramar för alla elnätsföretag. Vad som hänt från mars 2015 och vad som händer efter oktober 2015 framgår av nedanstående illustration.

Bild process intäktsram elnätstariffer

Domstolsprocesser kring intäktsramar

Processerna har varit mycket omfattande och visat på ett behov av tydligare regler vid bedömningen av elnätsföretagens intäktsramar. Regeringen har efter Energimarknadsinspektionens (Ei) förslag fattat beslut om nya tydligare regler genom en ny förordning om intäktsram för elnätsföretag.

Regelverket har förtydligats

Inför den andra tillsynsperioden, 2016–2019, har regelverket förtydligats genom mer detaljerade regler i intäktsramsförordningen.

Av dessa regler framgår det bland annat att anläggningarnas ålder ska beaktas vid bedömningen av företagets kapitalkostnader. Vidare har den ekonomiska livslängden (avskrivningstiden) lagts fast i förordning.

Som en direkt följd av energieffektiviseringsdirektivet har det också införts en bestämmelse enligt vilken hänsyn ska tas till i vilken utsträckning elnätsverksamheten bedrivs på ett sätt som är förenligt med eller bidrar till ett effektivt utnyttjande av elnäten.

Ei har meddelat föreskrifter med mer detaljerade regler om bedömningen av kvaliteten, effektiviteten och kostnaderna (bland annat hur anläggningarnas ålder ska bestämmas).