Ei publicerar uppgifter om den intäktsram som samtliga elnätsföretag har föreslagit och vilken ram som Ei har beslutat. Det framgår också om elnätsföretaget har överklagat Ei:s beslut om intäktsram. Läs mer under 2012-2015 eller 2016-2019.

Elnätsföretagens intäktsramar 2020-2023

Elnätsföretagens intäktsramar 2016-2019

Elnätsföretagens intäktsramar 2012-2015

Elnätsföretagens intäktsramar reglerar vad elnätsföretagen får ta ut i avgifter av sina kunder. Elnätsavgifterna ska enligt ellagen vara skäliga, objektiva och icke-diskriminerande. Intäktsramen regleras i förhand och gäller för fyra år i taget.

Syftet med förhandsregleringen

Syftet med förhandsregleringen är att säkerställa att kunderna får betala ett skäligt pris för elnätstjänsten och ge kunderna en långsiktig leveranssäkerhet, samt trygga den svenska elförsörjningen. Förhandsregleringen bidrar också till att elnätsföretagen får stabila och långsiktiga villkor för sin elnätsverksamhet

Elnätsföretagens verksamhet ska bedrivas effektivt och till rimliga kostnader
Intäktsramen ska täcka kostnader för att bedriva elnätsverksamhet på ett ändamålsenligt och effektivt sätt under tillsynsperioden, täcka avskrivningar och ge elnätsföretaget en sådan avkastning på kapitalbasen som behövs för att i konkurrens med alternativa placeringar med motsvarande risk få tillgång till kapital för investeringar.

När intäktsramen bestäms tas hänsyn både till kvaliteten i nätkoncessionshavarens sätt att bedriva elnätsverksamheten och i vilken utsträckning nätverksamheten bedrivs på ett sätt som är förenligt med eller bidrar till ett effektivt utnyttjande av elnätet.

Det är Ei som bestämmer intäktsramens storlek.

Om elnätsföretagets intäkter avviker från intäktsramen

Om ett elnätsföretags intäkter avviker från intäktsramen påverkar det intäktsramen för den kommande tillsynsperioden. Om företagets intäkter har varit lägre än vad ramen medger innebär det att intäktsramen för kommande period höjs med motsvarande belopp.

Om elnätsföretaget har överskridit ramen minskar intäktsramen för den kommande perioden. Om överträdelsen överstiger 5 procent tillkommer ett överdebiteringstillägg som ytterligare minskar intäktsramen.

I lagstiftningen finns det också regler om omprövning av intäktsramarna under och efter tillsynsperioden och om tidpunkter för ansökan och beslut.

Elnätsföretaget ansöker om intäktsram

I mars lämnar elnätsföretagen ett förslag till intäktsram. Ei prövar förslagen under perioden mars – oktober och i slutet av oktober hade Ei beslutat om intäktsramar för alla elnätsföretag.

Regelverket har förtydligats

Inför den andra tillsynsperioden, 2016–2019, har regelverket förtydligats genom mer detaljerade regler i intäktsramsförordningen.

Av dessa regler framgår det bland annat att anläggningarnas ålder ska beaktas vid bedömningen av företagets kapitalkostnader. Vidare har den ekonomiska livslängden (avskrivningstiden) lagts fast i förordning.

Som en direkt följd av energieffektiviserings­direktivet har det också införts en bestämmelse enligt vilken hänsyn ska tas till i vilken utsträckning elnätsverksamheten bedrivs på ett sätt som är förenligt med eller bidrar till ett effektivt utnyttjande av elnäten.

Ei har meddelat föreskrifter med mer detaljerade regler om bedömningen av kvaliteten, effektiviteten och kostnaderna (bland annat hur anläggningarnas ålder ska bestämmas).