Om företaget inte efterlever kriterierna ska det anmälas till Ei

Alla företag som har fått tillstånd att bedriva elbörsverksamhet i Sverige ska anmäla om det uppstår omständigheter som kan leda till att företaget inte längre uppfyller kriterierna enligt artikel 6 i förordningen. Anmälan om detta ska göras till Ei.

Ei kan återkalla tillstånd att bedriva elbörsverksamhet

Om Ei upptäcker att ett företag med svenskt tillstånd att bedriva elbörsverksamhet inte efterlever kriterierna kommer vi att kontakta företaget. Företaget har sedan 6 månader på sig att åtgärda bristen/bristerna.

Ei kan också tillfälligt återkalla ett tillstånd för ett företag som bedriver börsverksamhet i Sverige men vars tillstånd är utställt till annat medlemsland. Företaget har 3 månader på sig att åtgärda de brister som Ei har uppmärksammat företaget på. Först när bristerna är åtgärdade får företaget fortsätta att bedriva elbörsverksamhet i Sverige.