I slutet av 1800-talet började elektriciteten spridas över landet och 1903 träder Sveriges första ellag i kraft.

Inte långt därefter föreslogs i riksdagen att man skulle utreda "huruvida och på vad sätt priset på elektrisk kraft, som distribuerades till allmänheten, kunde av offentlig myndighet regleras." 

Läs mer om Ei:s historia

Lite längre ner på sidan har du möjlighet att ladda ner boken Energimarknadsinspektionen - en sekellång historia. 

Boken är indelad i fyra epoker:

  1. Den första epoken sträcker sig mellan 1907, då prisregleringsfrågan väcktes, till 1938 då riksdagen beslutade att inrätta Statens prisreglerarnämnd.
  2. Den andra epoken skildrar tiden fram till 1995. Effektiv elförsörjning till skäliga priser för konsumenterna, var viljan som låg till grund för riksdagsbeslutet att inrätta Statens prisreglerarnämnd.
  3. 1996 bildades "Nätmyndigheten" inom NUTEK som skulle bedriva tillsyn över el- och naturgasmarknaden. Detta inleder den tredje epoken.
  4. Slutligen beskrivs den fjärde epoken som börjar med bildandet av Energimarknadsinspektionen 2008.

Boken fokuserar främst på de tre första epokerna och tiden före elmarknadsreformen, men ger också en beskrivning av hur politiker och tjänstemän tänkte om elmarknadens utveckling, och myndigheternas roll och uppdrag under 1900-talet. 

Boken skildrar inte enbart prisregleringsfrågan utan redogör även för eldistributionens struktur och dess rationalisering.

Författare är Håkan Heden

Författaren av boken är Håkan Heden som under sina sista yrkesår 2006-2007 var chef för Energimarknadsinspektionen, när vi var en självständig enhet inom Energimyndigheten. Håkan Heden var också under 1990-talet enhetschef för energifrågor i Näringsdepartementet.

Här kan du ladda ner boken