Föreskrifter för el, naturgas och fjärrvärme

Publiceringsår

Upphävd föreskrift

Upphävande föreskrift

EL

 

 

 

 

 

EIFS 2015:6 (pdf 40 KB)

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om vad som avses med ett effektivt utnyttjande av elnätet vid fastställande av intäktsram

EIFS 2019:4 (pdf 195 KB)

EIFS 2015:5 (pdf 54 KB)

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om vad som avses med kvaliteten i nätkoncessionshavarens sätt att bedriva nätverksamheten vid fastställande av intäktsram

EIFS 2019:4 (pdf 195 KB)

EIFS 2015:2 (pdf 24 KB)

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om beräkning av intäktsram för elnätsföretag

EIFS 2019:2 (pdf 33 KB)

EIFS 2015:1 (pdf 56 KB)

Ändrad 2016:1 (pdf 18 KB)

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek för elnätsföretagen

EIFS 2019:1 (pdf 76 KB)

 

EIFS 2013:7 (pdf 29 KB)

Ändrad EIFS 2015:8 (pdf 28 KB)

EIFS 2020:1 (pdf 42 KB)

Konsoliderad EIFS (pdf 42 KB) 2013:7 (pdf 217 KB)

 

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om elleverantörers skyldighet att lämna uppgift om priser och leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare  EIFS 2020:04 (pdf 165 KB)

EIFS 2013:2 (pdf 50 KB)

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om skyldighet att rapportera elavbrott för bedömning av leveranskvaliteten i elnäten

EIFS 2015:4 (pdf 50 KB)

EIFS 2012:5 (pdf 32 KB)

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om övervakningsplan enligt ellagen

EIFS 2013:5 (pdf 29 KB)

EIFS 2011:5 (pdf 198 KB)

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om ändring av Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om elleverantörers skyldighet att lämna uppgift om priser och leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare

EIFS 2013:7 (pdf 29 KB)

EIFS 2011:4 (pdf 356 KB)
Ändrad EIFS 2012:1 (pdf 210 KB)

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ursprungsmärkning av el

EIFS 2013:6 (pdf 31 KB)

 EIFS 2011:3 (pdf 256 KB)

Ändrad EIFS 2012:2 (pdf 403 KB) och ändrad EIFS 2014:7 (pdf 30 KB) och ändrad EIFS 2015:7 (pdf 52 KB)

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

EIFS 2016:2 (pdf 369 KB)

EIFS 2011:2 (pdf 834 KB)

Energimarknadsinspektionens föreskrift om allmänna råd om krav som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet

EIFS 2013:1 (pdf 59 KB)

EIFS 2011:1 (pdf 199 KB)

Energimarknadsinspektionens föreskrift om vad som avses med kvaliteten i nätkoncessionshavarens sätt att bedriva nätverksamhet.

EIFS 2015:5 (Extern fil)

EIFS 2010:6 (pdf 228 KB)

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om nätkoncessionshavares förslag till intäktsram och insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek

EIFS 2015:1 (pdf 56 KB)

EIFS 2010:5 (pdf 345 KB)

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om skyldighet att rapportera elavbrott för bedömning av leveranskvaliteten i elnäten

EIFS 2013:2 (pdf 50 KB)

EIFS 2010:4 (pdf 90 KB)

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om krav som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet

EIFS 2011:2 (pdf 834 KB)

EIFS 2010:3 (pdf 1 MB)

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om risk- och sårbarhetsanalyser och åtgärdsplaner avseende leveranssäkerhet i elnäten 

EIFS 2013:3 (pdf 44 KB)

EIFS 2010:2 (pdf 191 KB)
Ändrad EIFS 2011:5 (pdf 198 KB)

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om elleverantörers skyldighet att lämna uppgift om priser och leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare

EIFS 2013:7 (pdf 29 KB)

STEMFS 2007:7 (pdf 109 KB)

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om skyldighet att rapportera elavbrott för bedömning av leveranskvaliteten i elnäten

EIFS 2010:5 (pdf 345 KB)

STEMFS 2007:5 (pdf 99 KB)

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

EIFS 2011:3 (pdf 256 KB)

STEMFS 2007:2 (pdf 63 KB)

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om information avseende avbrottsersättning respektive skadestånd till elanvändare

EIFS 2013:4 (pdf 29 KB)

STEMFS 2006:5 (pdf 63 KB)

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om nätkoncessionshavares skyldigheter avseende innehållet i övervakningsplanen och offentliggörandet av den årliga rapporten enligt 3 kap. 17 § ellagen(STEMFS 2006:5)

EIFS 2012:5 (pdf 32 KB)

STEMFS 2003:3 (pdf 25 KB)

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om lämnande av vissa uppgifter för bedömning av nättariffers skälighet

EIFS 2009:1 (pdf 26 KB)

NUTFS 1999:1 (pdf 17 KB) 

Statens energimyndighets föreskrifter om offentliggörande av avgifter och övriga villkor för överföring av el

EIFS 2013:8 (pdf 17 KB)

NUTFS 1995:1 (omtryckt 1998:1) (pdf 41 KB)

Närings-och teknikutvecklingsverkets föreskrifter och allmänna råd om ändring i Närings- och teknikutvecklingsverkets föreskrifter och allmänna råd (1995:1) om redovisning av nätverksamhet

EIFS 2012:4 (pdf 68 KB)

FJÄRRVÄRME

 

 

EIFS 2009:2 (pdf 924 KB)

Energimarknadsinspektionens föreskrifter om skyldighet för fjärrvärmeföretag att känna till prisinformation till allmänheten

EIFS 2009:3 (pdf 25 KB)

STEMFS 2007:4 (pdf 48 KB)

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om redovisning av fjärrvärmeverksamhet

EIFS 2010:1 (pdf 150 KB)

NATURGAS

 

 

EIFS 2008:1 (pdf 318 KB)
Ändrad EIFS 2014:1 (pdf 56 KB)

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning och rapportering av överförd naturgas samt anmälan om leverans och balansansvar

EIFS 2014:8 (pdf 1 MB)

STEMFS 2006:6 (pdf 63 KB)

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om skyldigheter för den som bedriver överföringsverksamhet avseende innehållet i övervakningsplanen och offentliggörandet av den årliga rapporten enligt 3 kap. 9 § naturgaslagen (STEMFS 2006:6)

EIFS 2012:6 (pdf 32 KB)

NUTFS 2000:7 (pdf 35 KB)

Statens energimyndighets föreskrifter om avgiftsrapport med uppgift att ligga till grund för naturgasavgift

EIFS 2014:4 (pdf 16 KB)

NUTFS 2000:4 (pdf 27 KB)

Statens energimyndighets föreskrifter om offentliggörande av avgifter och övriga villkor för transporterad naturgas

EIFS 2014:3 (pdf 16 KB)

NUTFS 2000:3 (pdf 38 KB)

Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om mätning och rapportering av överförd naturgas

EIFS 2008:1 (pdf 318 KB)