Gemensamt för lagar, förordningar och föreskrifter är att de är bindande och måste följas. De allmänna råden utgör däremot rekommendationer och är inte bindande.

Ei har rätt att meddela föreskrifter inom flera områden vilket kortfattat betyder att vi beslutar att föreskrifter behövs och sedan skriver vi dem. Rätten att meddela föreskrifter framgår av lagar och förordningar.

Svensk lagstiftning

Det här är de viktigaste svenska lagarna och förordningarna som rör energimarknaderna för el, naturgas och fjärrvärme.

El

Naturgas

Fjärrvärme

Rörledningar

EU-lagstiftning

En EU-förordning gäller direkt som svensk lag medan ett EU-direktiv ska omvandlas och implementeras till svensk lagstiftning. Detta sker oftast genom nya lagar eller ändring av befintliga lagar.

El

Gas

El och gas gemensamt

Europeiska riktlinjer

Utöver EU-lagstiftning finns icke bindande riktlinjer, som i många fall ger en tydligare vägledning än EU:s direktiv på energiområdet.

Riktlinjerna är fastställda av antingen EU-kommissionen eller ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) och CEER (Council of European Energy Regulators) efter omfattande remissförfaranden, vilket innebär att dessa riktlinjer har en bred acceptans.

Energimarknadsinspektionen är medlem i både ACER och CEER. Vi har därmed åtagit oss att sträva efter att inte bara EU:s riktlinjer utan även ACER/CEER:s riktlinjer ska uppfyllas i Sverige.

Föreskrifter

De föreskrifter och allmänna råd som Ei förfogar över publiceras i nummerordning utifrån områdena el, naturgas och fjärrvärme på vår webbplats, följ länken nedan.

Ei förfogar över vissa föreskrifter som Statens energimyndighet har kungjort. Då kallas de för författningssamling, STEMFS. Detta beror på att Ei:s verksamhet tidigare fanns inom denna myndighet.

På webbplatsen finns också vissa föreskrifter och allmänna råd som har upphört att gälla. Observera att upphävda föreskrifter fortfarande kan vara tillämpliga till följd av övergångsbestämmelser.

Upphävda föreskrifter

En ändrad föreskrift är en föreskrift som ändrar eller upphäver en annan föreskrift. Inspektionen kan trycka om en föreskrift om den ändras för att underlätta läsningen av den.