Tillsyn över leveranssäkerhet

Den planlagda tillsynen utgår från indikatorer av de uppgifter elnätsföretagens rapporterade in till Ei angående avbrott år 2016. Sammanlagd valdes 33 elnätsföretag (41 redovisningsenheter) ut för tillsynen. Det handlade om att cirka 6 000 kunder hade under 2016 elavbrott som varade längre än 24 timmar. Cirka 26 000 kunder hade under 2016 fler än 11 avbrott under året. Varje år kostar avbrotten samhället runt en miljard kronor.

Under 2017 och 2018 genomförde Ei en större tillsynsinsats avseende leveranssäkerheten i elnäten. Tillsynen baserades på de uppgifter om elavbrott som elnätsföretagen årligen skickar in till Ei. Målsättningen med tillsynen har varit att följa upp att nätföretagen genomför åtgärder som främjar leveranskvaliteten i elnätet både på kort och lång sikt.

I den här rapporten redovisar vi resultaten av tillsynen avseende leveranskvaliteten i elnäten under 2016. Ansvarig avdelning för tillsynsinsatsen på Ei är avdelningen för teknisk Analys.