Åtskillnadsregler

Under 2017 kommer Ei att inleda en granskning av hur reglerna om avgränsning av nätverksamheten följs. Ei kommer att fokusera på hur elnäts- och gasnätsföretagen har tillämpat åtskillnad mellan nätverksamhet och annan verksamhet när det gäller fördelning av företags- eller koncerngemensamma kostnader. Ei kommer bland annat att granska hur ledningsfunktioner, lokaler, IT-system och personal har fördelats mellan verksamhetsgrenarna om det är fråga om ett nätföretag respektive mellan företagen om det är fråga om en koncern.

Bakgrunden till tillsynen är att det är en av huvudprinciperna i el- och naturgaslagen att det ska finnas en klar avgränsning mellan nätverksamhet och produktion av eller handel med el respektive naturgas. Nätverksamheten ska därför redovisas skiljt från övrig verksamhet. Om nätverksamheten bedrivs tillsammans med annan verksamhet ska gemensamma intäkter och kostnader redovisas efter fördelning enligt adekvata och dokumenterade fördelningsgrunder på ett sätt som ger en rättvisande bild av nätverksamheten. Även tillgångar, avsättningar och skulder som är gemensamma för nätverksamheten och annan verksamhet ska fördelas enligt adekvata och dokumenterade fördelningsgrunder mellan rörelsegrenarna på så sätt att de ger en rättvisande bild av nätverksamheten.

Under året kommer Ei att granska ett urval av el- och naturgasföretagen. De företag som väljs ut kommer att få redovisa och motivera vilka fördelningsprinciper företaget har. Granskningen påbörjas under hösten 2017 och kommer att avslutas i juni 2018.

Ei kommer även att medverka vid de utbildningstillfällen som Energiföretagen Sverige anordnar den 8 och 15 maj 2017.

Vi har också en projektsida där du kan följa Ei:s arbete med tillsynen. Prenumerera gärna på sidan om du vill ha det senaste i din mejl.

Nya regler om anvisade avtal som började gälla den 1 april 2017 och berör alla elhandlare

Ei kommer med anledning av de nya reglerna att genomföra en tillsynsinsats under andra halvåret 2017, vilket vi också informerar om via brev till alla elhandlare. Två av de nya bestämmelserna som handlar om elhandlarens informationsansvar till kunder med anvisade avtal kommer att ingå i tillsynen. Även två andra bestämmelser om avtalsinformation och information om konsumentens rättigheter kommer att ingå i tillsynen.