Tillsyn över leveranssäkerhet

Den planlagda tillsynen utgår från indikatorer av de uppgifter elnätsföretagens rapporterade in till Ei angående avbrott år 2014. Det handlade om att cirka 6 000 kunder hade under 2014 elavbrott som varade längre än 24 timmar, och cirka 30 000 kunder hade under 2014 fler än 11 avbrott under året. Varje år kostar avbrotten samhället runt en miljard kronor.

Under 2016 och en bit in på 2017 genomförde Ei en större tillsynsinsats avseende leveranskvaliteten i elnäten. I projektet ingick tillsyn av leveranssäkerheten, spänningskvaliteten och kvaliteten i de uppgifter om elavbrott som elnätsföretagen årligen skickar in till Ei. Målsättningen med tillsynen har varit att följa upp att nätföretagen genomför åtgärder som främjar leveranskvaliteten i elnätet både på kort och lång sikt.

I den här rapporten redovisar vi resultaten av 2016 års tillsyn avseende leveranskvaliteten i elnäten. Ansvarig avdelning för tillsynsinsatsen på Ei är avdelningen för teknisk Analys.