Under 2014 tog Energimarknadsinspektionen (Ei) emot ungefär 600 klagomål från konsumenter på elmarknaden. Många av dessa klagomål handlade om elhandlarnas och elnätsföretagens information.

När det gällde elhandel kom klagomålen främst från konsumenter som hade ingått ett avtal eller var på väg att ingå ett avtal men inte hade fått tydliga och korrekta uppgifter om priset och övriga villkor för det aktuella avtalet.

Klagomålen mot elnätsföretagen handlade till exempel om bristfällig information i samband med höjningar av elnätsavgiften och om avsaknad av information i samband med elavbrott. Även Konsumentverket och Konsumenternas Energimarknadsbyrå tog emot många klagomål från konsumenter som var missnöjda med otydlig, ofullständig eller felaktig information från främst elhandlare.

Den generella bilden av informationsbristen som målades upp i klagomålen bekräftades också av att Ei i flera anmälningsärenden konstaterade att de granskade företagen inte levde upp till ellagens krav på information. Ei prioriterade därför detta område i en större planlagd tillsyn under 2015.