Illustration Ei:s tillsyn

Så här arbetar Ei med tillsyn

Tillsynen kan delas in i planlagd tillsyn och tillsyn efter anmälan, så kallad indikationsstyrd tillsyn. Den planlagda tillsynen planeras periodiskt för att över tid täcka stora delar av regelverket och den indikationsstyrda styrs utifrån händelser, till exempel klagomål eller anmälningar från kunder.

En grundläggande princip för prioritering av de planlagda insatserna är att de planeras periodiskt så att tillsyn över tid sker över stora delar av regelverket. I prioriteringarna ingår även att ha kapacitet för att göra insatser när Ei får indikationer på att reglerna inte följs.

Planlagd tillsyn

Varje år genomför Ei omfattande och djupgående tillsynsinsatser inom regelområden som är väsentliga för marknadens funktion.

Dessa tillsynsinsatser inriktas i första hand på sådana områden där vi uppmärksammat brister i hur regelverket efterlevs och där tillsyn är av stor betydelse för kunderna på energimarknaderna och för att marknaderna ska fungera väl. För att finna brister arbetar vi strukturerat genom att samla upp och prioritera de indikationer i form av exempelvis klagomål, och anmälningar som kommer in till myndigheten på olika sätt.

Utöver de större tillsynsinsatserna genomförs löpande planlagd tillsyn. Den löpande tillsynen bedrivs inom regelområden som inte valts ut för omfattande och djupgående tillsynsinsatser, men där det ändå finns ett behov av tillsyn. Här nedan kan finns mer information om några av Ei:s planlagda tillsynsinsatser.

Ei har en skyldighet att bedriva tillsyn

På vissa områden är Ei skyldig att pröva ansökningar och fatta beslut inom vissa tidsramar. Beslut inom dessa områden är därför alltid prioriterade. Planlagda tillsynsaktiviteter som betraktas som obligatoriska rör framförallt insamling av data från marknadernas aktörer, beslut om elnäts- och gasnätsföretagens intäktsramar, samt en rad tillsynsuppgifter som följer av EU-regelverk på el- och naturgasområdet.

Indikationsstyrd tillsyn

Den indikationsstyrda (händelsestyrda) tillsynen beror på vilka anmälningar som kommer in till Ei. Vi för statistik över inkomna anmälningar som tillsammans med andra indikationer ligger till grund för större tillsynsinsatser vid väsentliga brister inom relevanta områden.

Illustration Indikationsstyrd tillsyn

Ei:s särskilt utvalda tillsyns- och prövningsaktiviteter för 2020

De aktiviteter som Ei kommer att prioritera för verksamhetsåret 2020 är:

  • Granska leveranssäkerheten i elnätet.
  • Granska grossistmarknaden för el i syfte att säkerställa korrekt information och upptäcka respektive utreda ärenden om misstänkt insiderhandel eller otillbörlig marknadspåverkan.
  • Pröva transmissionsnätsföretags och nominella elmarknadsoperatörers metoder och villkor enligt EU:s förordningar. 
  • Genomföra de nya uppgifter som följer av beslutade rättsakter inom ramen för lagstiftningspaket Ren Energi för alla i Europa.
  • Besluta om slutliga intäktsramar för tillsynsperioden 2016 - 2019 och omprövning av intäktsramar 2020 - 2023.
  • Informera intressenter om Ei:s tillsyn och prövning i syfte att skapa förståelse för och ökad regelefterlevnad.
  • Genomföra en studie av prisbildning och prisutveckling på den svenska fjärrvärmemarknaden.
  • Genomföra tillsyn i syfte att undanröja hinder för efterfrågeflexibilitet.